Naturvernseier i strandsonesak på Hessa

Fylkesmannen gir Naturvernforbundet full støtte og opphever Ålesund bystyres vedtak om naustbygging og utlegging av flytebrygger på Hessa Syd.

Etter klage fra grunneiere endret Ålesund bystyre i september 2009 reguleringsbestemmelser for en reguleringsplan på Hessa Syd. Den nye reguleringsbestemmelsen lød slik: «Den naturlige strandlinjen skal i størst mulig grad bevares. Det kan opparbeides støer i betong. Utfylling i sjøen og moloer tillates ikke. Det kan legges ut flytebrygge dersom forholdene ligger til rette for dette. Det er ikke anledning til å innrede boligrom i naustet, eller innrede naustet til andre bruksformål, med unntak av mindre rom til lagringsformål.»

Dette vedtaket fikk Naturvernforbundet til å reagere, området var i kommuneplanen ikke avsatt til naust. I november 2009 klaget Naturvernforbundet i Ålesund og omegn til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Fylkesmannen avgjorde saken i november 2010. Her sluttet Fylkesmannen seg til Naturvernforbundets klage og opphevet vedtaket i bystyret og sendte saken tilbake til kommunen til ny behandling.

Fylkesmannen gir i avgjørelsen også noen generelle føringer for hvordan kommunene skal planlegge arealbruken i strandsonen. Arealbruken i strandsonen må vurderes i lys av den nasjonale målsetningen om å begrense ytterligere bygging i 100-metersbeltet langs sjøen. Miljøverndepartementet har presisert at denne målsetningen gjelder også i forhold til planlegging. I lys av disse nasjonale føringene er det likevel slik at arealplanlegging primært er et kommunalt ansvar. Om det gjennom regulering skal legges til rette for utbygging og på hvilke premisser, må således i stor grad kunne sies å være et spørsmål av lokalpolitisk art. Det er likevel ønskelig at premissene for eventuelle utbygginger i strandsonen utformes så tydelig som mulig. Dersom naustbebyggelse tillates, er det ønskelig at det går fram av planen hvilken utforming og størrelse naustene skal gis. Tillatt størrelse bør også konkretiseres når det gjelder flytebrygger, i tillegg til at det bør gjøres en konkret vurdering i forhold til hvilke områder forholdene anses å ligge tilrette for flytebrygger og hvor mange flytebrygger som eventuelt kan tillates i disse områdene. I forhold til strandsonevernet er det ikke ønskelig med reguleringsbestemmelser som innenfor naustområder generelt tillater flytebrygger der ”forholdene ligger til rette for dette”.

Kontaktperson er Geir Ole Sætremyr, telefon 90 85 41 20.