Nei til 4-felts mot sentrum

Flere kjørefelt vil legge til rette for mer bilbruk og konsekvensene vil bli negative for både miljø, klima, friluftsliv, natur og landskap.

vei i Molde

Naturvernforbundet i Molde går i et brev til Statens vegvesen sterkt imot en fire felts veg langs Fannestranda.

I høringsutkastet til et planprogram, som blir grunnlaget for detaljreguleringen, er det lagt stor vekt på vedtatt kommuneplan, vedtatt bypakke og den Nasjonale transportplanen der blant annet Møreaksen er med.

Naturvernforbundet mener at flere av forutsetningene som ble lagt til grunn for vedtakene både er usikre og lite oppdaterte. Klima- og miljøutfordringene, både lokalt, nasjonalt og globalt, er av en slik karakter at det blir feil å bruke miljø som grunnlag for å fortsette planleggingen av en fire felts veg på Fannestranda selv om de to nye kjørefeltene blir kalt kollektivfelt-/sambruksfelt. Det viktigste miljømålet må være en byutvikling med mindre biltrafikk. Vi ønsker derfor en gjennomgang av konkrete virkemidler for å få redusert biltrafikken.

 • Naturvernforbundet  går inn for en plan uten fire felt på Fannestranda, men eventuelt med nye avkjørsel- og kryssløsinger som for eksempel rundkjøringer langs E39 og planlegging av flere underganger.
   
 • Naturvernforbundet mener at konsekvensene av flere kjørefelt blir flere biler på Fannestranda og mer trafikk på det andre vegnettet i byen. Dette må utredes. 
   
 • Naturvernforbundet er imot Møreaksen. Det mest miljøvennlige alternativet er elektriske ferger over fjorden.
   
 • Det må legges fram konkrete trafikkdata og beregninger. Blant annet prognoser for den økte trafikken på Fannestranda på grunn av Møreaksen. Disse må sammenlignes med trafikktall ved fergealternativet.
   
 • Det må avklares om Vegdirektoratet kan godkjenne et kryss i Møreaksetunnelen for en avkjørsel til Reknes.
   
 • Det må utføres vurderinger og analyser av virkemidler for å få redusert personbil-bruken inn mot sentrum. Blant annet ved en kombinasjon av køprising og reduksjon av gratisparkeringen i sentrum. 
   
 • Naturvernforbundet ser behov for klare definisjoner på rushtidsproblemene som det er vist til i planprogrammet. Både omfang og varighet.
   
 • Arbeidet med en handlingsplan for kollektivtrafikken må komme i gang og prosessen må samkjøres med det meldte planarbeidet for Fannestranda.
   
 • Konsekvensen for kollektivtrafikken på grunn av at Nettbuss mister sitt bedriftsområde må utredes.
   
 • Støybelastningen for gående og syklende langs Fannestranda må beregnes.
   
 • Det må planlegges og bygges flere gang- og sykkelveger i byen uavhengig av bypakken.