Nei til utslipp av miljøgifter med fluor på Bolgsvaet!

Naturvernforbundet i Kristiansund og Averøy har gitt uttalelse til søknad fra Norsk Gjenvinning Industri AS om utslipp av per- og polyfluorerte ved Bolgsvaet i Kristiansund kommune

Fluorerte miljøgifter (PFC), og da spesielt varianter som PFOS, PFOA og stoffer som kan brytes ned eller omdannes til disse er i utgangspunktet totalt uønsket i miljøet. PFOA og PFOS står i flere internasjonale konvensjoner og den norske prioritetslisten over stoffer som etter 2020 ikke skal tilføres miljøet overhodet, da de er menneskeskapte
syntetiske miljøgifter og ikke finnes naturlig i bakgrunnsnivåer.

Naturvernforbundet vil derfor fraråde at det overhodet gis nye utslippstillatelser for disse stoffene, og i hvertfall i
de konsentrasjonsnivåene det er snakk om her. Et utslipp etter rensing bør ideelt sett ikke inneholde mer PFC enn
bakgrunnsnivået som nå finnes i regn og overflatevann i Norge, i størrelsesorden omkring et nanogram per liter.

Søknaden fra Norsk Gjenvinning Industri føyer seg inn i en rekke søknader fra Norsk Gjenvinning Industri om del-reguleringer, dispensasjonssøknader, utslipp etc. knyttet til Bolgsvaet-området. Samlet medfører disse at utbyggingene i området blir gjort uten at man i særlig grad har tatt hensyn til belastningene på naturverdiene. En vurdering av belastningen på naturverdiene ble gjort av Miljødirektorater i 2012. Det ble her konkludert med at det ikke foreligger tilfredsstillende vurderinger av samlet belastning på naturverdiene etter naturmangfoldloven. Området har i dag et utall kjente og ukjente utslipp som ingen synes å ha oversikt over. I tillegg er området tungt belastet av skipstrafikk, hvor basenæringen alene genererer noe i overkant av 3000 skipsanløp pr år. Det foregår en god del vedlikeholdsarbeid ved Vestbase hvor det utføres vedlikeholds- og malerarbeider uten at forurensningsforskriften kap. 29 etterleves. Disse arbeidene medfører betydelige utslipp.

Naturvernforbundet mener derfor at det ikke skal gis tillatelse til dette utslippet.