Norge bryter miljøforpliktelser

Regjeringen klaget inn for ESA: WWF har sammen med 173 kraftkommuner, 70 elveeierlag, 10 biologiforeninger og de store naturvern- og friluftslivsorganisasjonene i Norge, klaget regjeringen inn for ESA – EFTAs overvåkingsorgan. Statens manglende innføring av miljøkrav for gamle vannkraftanlegg er i strid med vanndirektivet.

Naturvernforbundet

– Norge har fått ny vannforvaltning etter EUs vanndirektiv, hvor det kreves at mulige miljøtiltak i alle sektorer gjennomføres for å bedre miljøtilstanden i vassdragene. Likevel mener regjeringen at gamle vannkraftverk kan drives videre uten at det stilles moderne miljøkrav som minstevannføring og sommervannstand i magasinene, sier Rasmus Hansson på vegne av Samarbeidsrådet for Naturvernsaker. Samarbeidsrådet representerer over 370 000 medlemskap i Norges Naturvernforbund, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund og WWF.

– Det er å gi den største miljøpåvirkeren i norske vassdrag unntak fra forpliktelsene. Vi mener derimot det er viktig at sektoren som påfører mest miljøskade også forpliktes til miljøtiltak. ESA må vurdere om det er i tråd vanndirektivet å gi vannkraftsektoren særbehandling, sier Hansson.

– Norge er forpliktet til å forbedre vannmiljøet
Regjeringen mener miljøkrav i gamle vannkraftrevisjoner bare kan pålegges når konsesjonene tas opp til revisjon, hvert 30. eller 50. år. 173 vannkraftkommuner motsetter seg dette:

– Berørte lokalsamfunn har i mange år krevd miljøforbedringer i gamle kraftanlegg uten å bli hørt. Regjeringen kan ikke henvise miljøtiltak i regulerte vassdrag til en revisjonsordning som ikke fungerer. Nå er Norge forpliktet til å forbedre vannmiljøet, og da må revisjon av gamle vannkraftkonsesjoner tilpasses den nye vannforvaltningen, og ikke motsatt, sier Børre Rønningen, som leder 173 kommuner i Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK).

Kommunene krever nå at den nye olje- og energiministeren lytter til distriktene i denne saken, og sørger for at miljøtiltak i gamle reguleringer gjennomføres.

– Miljøtiltak må iverksettes
Biologene mener tilgjengelige miljøtiltak må iverksettes for å ivareta det biologiske mangfoldet:

–  Vannføring er en forutsetning for å ivareta det rike livet i elvene. I gamle reguleringer er det unødig tap av biologisk mangfold, som rettes opp gjennom tiltak som minstevannføring. Minstevannføring er en selvfølge i dag, og vi må bruke dagens kunnskap og standarder til å gjenvinne viktige miljøverdier, sier Rune Aanderaa i SABIMA, som representerer norske biologiske foreninger.

For de vassdragene hvor miljøforbedring ikke kan oppnås, er myndighetene forpliktet til å forhindre forverring av miljøtilstanden. Uten nye miljøvilkår vil miljøtilstanden forverres ytterligere:

– I gamle reguleringsanlegg uten miljøvilkår ser vi i økende grad at kraftverkseierne driver miljøskadelig effektkjøring, med kraftutveksling mot kontinentet. Dette fører til forverring av miljøtilstanden, og dersom det ikke settes miljøkrav for gamle kraftanlegg vil slik effektkjøring være en økende trussel mot villaks og sjøørret, sier Torfinn Evensen i Norske Lakseelver.

Også friluftslivsinteressene kjemper for å forbedre miljøtilstanden i regulerte vassdrag:

– 70 % av norske vassdrag er regulert for kraftproduksjon. Et miljøløft i regulerte vassdrag vil øke opplevelses- og rekreasjonsverdien av norsk natur, både for turfolk og reiselivsnæringen, sier Lasse Heimdal, leder for FRIFO som samler 14 friluftslivsorganisasjoner.

Nasjonal vannmiljøkonferanse
16. og 17. mars arrangeres nasjonal vannmiljøkonferanse. Dette er en årlig møteplass for alle aktører som arbeider med vannmiljø i Norge. Her deltar representanter fra kommuner, regional vannforvaltning, fylkeskommuner, fylkesmenn, konsulenter og forskningsmiljøer, interesse- og miljøorganisasjoner og sektormyndigheter innen landbruk, vannkraft, oppdrett, avløp, industri og transport. Temaet for årets konferanse er kunnskap, verktøy og tiltak for å sikre et godt vannmiljø for fremtiden.

WWF arbeider for å forbedre vannmiljøet i Norge, med spesielt fokus på tørrlagte vassdrag som er berørt av vannkraftutbygginger. WWF bidrar blant annet med innspill til hvordan EUs vanndirektiv bør følges opp i Norge. Her kan du laste ned WWFs rapport om sivilsamfunnets involvering i arbeidet med implementeringen av EUs vanndirektiv i Europa. Rapporten er utført av WWF European Policy Office på oppdrag fra WWF-Norge.


Kontaktpersoner:

  • Landssamanslutninga av Vasskrafkommunar (LVK): Leder Børre Rønningen 971 67 845, revisjonsutvalgsleder og Lom-ordfører Simen Bjørgen 900 32 750
  • Samarbeidsrådet for Naturvernsaker: Leder Rasmus Hansson 906 86 313, SRN-sekretær Arnodd Håpnes 911 92 234
  • Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO):Daglig leder Lasse Heimdal tlf 95 15 11 94
  • SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold):Rune Aanderaa Tlf. 900 89 284 / 22 36 36 41
  • Norske Lakseelver:Daglig leder Torfinn Evensen