Notat: Klagesaker til Enoksen

Naturvernforbundet tok opp desse sakene i møte med Odd Roger Enoksen 23. mai 2006:

Generelt

Urørte vassdrag i viktige naturområder som får klart redusert verdi, viktige landskapselement nesten tørrlagt, pga. hardhendte utbygginger og lite kraft ut.

Kvanndøla minikraftverk, Rauma i Møre og Romsdal, 4 GWh

Kvanndalen et av få urørte område i Isfjorden, framstår som villmark – dalen atskilt fra tidl. tekniske inngrep. 1000 daa inngrepsfri natur blir borte ved utbygging. Et av de 18 større inngrepsfrie områda i fylket.

Inngrep: 15 m lang, 3 m høg dam, inntaksbasseng på 0,3 daa, 1620c m nedgravd rør, tilsvarende elvestrekning m/sterkt redusert vassføring, ny anleggsveg på 850 m, tett inntil Dalsida landskapsvernområde, innfallsport til stort og viktig friluftsområde med fiske, turgåing, klatring, brevandring.

Gravbrøtfossen kraftverk, Snåsa i Nord-Trøndelag, 8,5 GWh

Urørt foss med stor inntrykksstyrke (utprega gjel, jettegryter) i Storåselva lagt i rør (600 m), elva også brukt til fiske, bading, rekreasjon. Sterkt redusert vassføring, usikkert om rødlistearter knytt til fosserøyksamfunn vil overleve. Viktig innfallsport til Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Usikkert in inngrepsfri natur blir redusert (ikke omtalt).

Julfoss kraftverk, Stjørdal i Nord-Trøndelag, 9,8 GWh

Viktig fosse- og strykparti gjør reduserer klart verdien av Leksa som urørt, intakt vassdrag. 4 m høg dam, inntaksmagasin på 0,1 mill m3, rikt biol. mangfold, bl.a. fosserøyksamfunn m/ fuktighetskrevende arter av sopp, lav, moser + fossekall, vintererle trues av sterkt redusert vassføring. Status for inngrepsfri natur ikke oppgitt.

Notat om kraftsituasjonen