NTP: Uakseptabelt med flyplassutbygging

Transportetatene presenterte 17. januar 2008 sitt forslag til Nasjonal transportplan 2010-2019 (NTP). Dokumentet skal på høring fram til 30. april, før Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet presenterer stortingsmelding om saken våren 2009.

Avinor ønsker å investere mange milliarder kroner for å legge til rette for veksten i flytrafikken. Samtidig foreslår selskapet at staten bevilger mer penger til flytrafikken.

– Dette er helt uakseptabelt. Å bygge ut flyplassene for større kapasitet er ikke noe svar på klimautfordringen – tvert imot, understreker Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

– At Avinor ikke ønsker å finansiere utbyggingene med landingsavgifter, kan tyde på at flytrafikken er følsom for prisøkinger, slik at økte avgifter vil gi lavere trafikk. Vi tolker dette som et sterkt signal om at økte miljøavgifter på flytrafikken vil være et virkningsfullt tiltak for å redusere flytrafikkens klimagassutslipp og redusere behovet for store investeringer i flyplasser, påpeker Haltbrekken.

Statens vegvesen prioriterer å bruke en større andel av midlene til vedlikehold og mindre investeringer.

– Dette er fornuftige prioriteringer, som er bra for både miljø og trafikksikkerhet. Jokeren blir hva bompengeinntektene og eventuelle ekstrabevilgninger skal brukes til. Statens vegvesen legger fortsatt opp til å bygge ut flere store vegprosjekt ved hjelp av bompenger. Også disse pengene bør brukes annerledes, slik at vi får større nytte for samfunnet, sier Haltbrekken.

Norges Naturvernforbund foreslår konkret at det satses på regionale «pakker», også utenom de store byene, der bompengemidler kan brukes til mer enn bare å bygge veger. Stortinget har jo akkurat gjort det mulig å bruke bompengemidler til drift av kollektivtransport.

– Istedenfor å bygge firefeltsveger, eksempelvis i Hedmark og Oppland, bør bompengeinntektene brukes til mindre trafikksikkerhetstiltak – bl.a. etablere midtrekkverk – bygging av gangveger og sykkelveger, økt vedlikehold, satsing på kollektivtransport m.m. Dette sammen med køprising i byene, færre parkeringsplasser samt økte avgifter på drivstoff er viktige tiltak for å bedre miljøet, understreker Haltbrekken.

Jernbaneverket prioriterer ikke nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski dersom jernbanebevilgningene holder seg på 2007-nivå.

– Vi har stor forståelse for at Jernbaneverket prioritere økt vedlikehold av dagens banenett. Dette er viktig for å få til et pålitelig togtilbud. Vi er også enige i at godstrafikken må ha høy prioritet. Det er imidlertid et stort tankekors at dobbeltsporet mellom Oslo og Ski – som vil betjene en svært trafikkert strekning, som er viktig ikke bare for lokaltrafikken, men også for regiontrafikk, utenlandstog og godstrafikken – er satt på vent, påpeker Haltbrekken.

– Dette illustrerer at det trengs langt mer penger til å bygge ut jernbanen. Dersom det ikke kommer betydelig mer penger – enten gjennom statlige bevilgninger eller f.eks. overføring av penger fra vegprosjekter til jernbane i Oslopakke 3 – er det nødvendig med en debatt om Jernbaneverket har gjort riktige prioriteringer i sitt forslag til investeringsbudsjett i NTP, avslutter Lars Haltbrekken.

Mer om transportetatenes planforslag

Rapport fra Norges Naturvernforbund om transportstrategi for miljø og næringsliv

Temaside: Samferdsel

Klikk her for å lese hvordan du kan bli medlem eller på annen måte kan støtte Norges Naturvernforbunds viktige arbeid for en miljøvennlig, framtidsrettet samferdselspolitikk