NVE må avslå søknaden frå Gryta kraft

Naturvernforbundet meiner søknaden frå Gryta kraft i Rindal har heilt vesentlege manglar. Vi ber difor NVE avslå konsesjon til dette tiltaket no.

Naturvernforbundet peiker på at ein enkel gjennomgang av søknaden er nok til å påvise grove feil og manglar når det gjeld kva plantar og dyr som kan bli råka av utbygginga. Vidare er Naturvernforbundet kritiske til planane om manglande minstevassføring.

Øystein Folden har telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte Naturvernforbundets arbeid for bevaring av vassdraga våre

Les uttalen frå Naturvernforbundet