Ny avfallsplan for NIR

Epostkommunikasjon med NIR.

Fra: Naturvernforbundet i Møre og Romsdal [moreromsdal(a)naturvern.no] Sendt: 13. desember 2006 11:28 Til: ‘Hilde Ødegaard Harstad’
Kopi: nir(a)nir.mr.no; tbandresen(a)c2i.net; lise_nalla(a)hotmail.com;
ida_ohr(a)hotmail.com; moreromsdal(a)naturvern.no; ‘Olav Bye’
Emne: SV: Strategiplan på høyring

Hei og takk for muligheten til å gi uttalelse til denne planen. Vi skal se nærmere på saken i Naturvernforbundet.

Nå har ikke vi noe lokallag i Kristiansund. Det har derimot Natur og Ungdom og Framtiden i våre hender. Jeg har ikke fått prata med Framtiden i våre hender om dette (sender kopi av denne meldinga), men Natur og Ungdom i Kristiansund har sagt at de arbeider med avfall.

Jeg tror det ville være bra om NIR tok initiativ til et møte med Natur og Ungdom for å presentere avfallshandteringen i dag og planene framover.
Kristiansund Natur og Ungdom har en leder som heter Ida Ohr, hun har telefon 92 82 52 91 og epost ida_ohr(a)hotmail.com.

Post til Kristiansund Natur og Ungdom kan sendes til:
Ida Ohr Stavnesveien 14 6508 Kristiansund

Jeg håper vi kan få til en god dialog framover.


Med vennlig hilsen

Øystein Solevåg Naturvernforbundet i Møre og Romsdal Telefon 40 23 47 05 Epost moreromsdal(a)naturvern.no
Internett www.naturvern.no/moreromsdal

—–Opprinnelig melding—–
Fra: Hilde Ødegaard Harstad [mailto:hilde(a)nir.mr.no]
Sendt: 15. november 2006 10:00 Til: moreromsdal(a)naturvern.no
Emne: Re: Strategiplan på høyring


Hei!

Styret i NIR har bestemt å sende «Strategiplan for NIR» på høring til
medlemskommunene. Planen er ment å være et internt dokument som sier noe om veien videre for selskapet på mange områder. Det er ikke lagt opp til noen offentlig høring av planen.

Vi setter pris på det initiativet Naturvernforbundet viser i saken. Hvis
dere har kommentarer eller innspill til planen vil vi presentere det for
vårt styre. «Strategiplan for NIR» er vedlagt denne e-posten. Kommunene har
fått frist til 1. mars 2007 med å uttale seg.


Vennlig hilsen


Hilde Ødegaard Harstad
tlf 71 58 77 91 ______________________________________ Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap
Fosnagata 1
6509 Kristiansund N
tlf 71 58 77 99 – faks 71 58 77 95


—– Original Message —–
From: «NIR» <nir(a)nir.mr.no>
To: «Hilde Ødegaard Harstad» <hilde(a)nir.mr.no>; «Per Arne Williamsen»
<pera(a)nir.mr.no>
Sent: Monday, November 13, 2006 8:35 AM Subject: Fw: Strategiplan på høyring

—– Original Message —–
From: «Øystein Folden» <foldengp(a)start.no>
To: <nir(a)nir.mr.no>
Sent: Sunday, November 12, 2006 11:20 AM Subject: Strategiplan på høyring


I Aura Avis 28.10.06 ser eg at NIR har vedtatt ny strategiplan og sendt denne på høyring.

Når det er tale om kva visjon det skal vere for avfallsarbeidet på Nordmøre ser dette ut til å vere noko som gjeld fleire enn berre kommunane. Vi hadde gjerne sett at de tenkte den tanken sjølve også, men det er jo ein god ting at avisa har fått høyre om det og sette oss på sporet.

Naturvernforbundet har difor ønskje om å få høyringsdokumentet tilsendt,
gjerne som fil, så vi slepp å lage meir avfall enn nødvendig. Bruk adressa nedanfor.

Med helsing


Øystein Folden leiar, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal 6630 Tingvoll tlf 918 12 542/71 53 33 31 epost: moreromsdal(a)naturvern.no
www.naturvern.no/moreromsdal

Forslag til strategiplan

Tilsyn med næringsavfall – eksempel fra Overhalla