Nydyrking og konsekvensar for naturmangfald

Fråsegn frå Naturvernforbundet i Tingvoll til Tingvoll kommune.

Naturvernforbundet i Tingvoll har i hovudsak fokus på avrenning og bekkekløfter.