Nytt styre i Naturvernforbundet i Molde

På årsmøtet i Naturvernforbundet i Molde 20. mars ble det valgt eit nytt styre, og lokallaget er no i gang.

På årsmøtet i Naturvernforbundet i Molde 20. mars 2006 vart det valt nytt styre:

Astrid Buset (leiar)

Japke Stobbe (nestleiar)

Gro Santi Johnsen (sekretær)

Knut Løken (kasserar)

Kirsti Moe Oterhals (arr.ansvarleg)

Arbeidsprogram 2006:

* Årøelva: Vi ynskjer å arrangere ein tur langs Årøelva i samarbeid med Årøelvas venner.

* Vassdrag (Tøndergårdbekken).

* Moldemarka: Deltaking i markarådet. Følge nøye med saker i tilknytning til marka.

* Reguleringsplanar, kommuneplanens arealdel, dispensasjonssaker – gje uttale (ma sikring av grøntkorridorar, strandsonevern, barn og unges rettigheiter, transport, …)

* Natur- og miljødag på Skaret 3. september: delta på arrangementet.

* Ta tak i saker som dukkar opp undervegs, og som vi ynskjer å jobbe med.

Referat

ÅRSMØTE I NATURVERNFORBUNDET I MOLDE

Storgata 50

Måndag 20.03.2006, kl 21.00

Desse møtte: Edvard Sandvik, Knut Løken, Japke Stobbe, Astrid Buset, Kirsti Moe Oterhals og Kjell Lyse

Sak 1. Godkjenning av innkalling og val av ordstyrar og referent.

Innkallinga godkjent. Edvard Sandvik vald som ordstyrar. Astrid Buset vald som referent.

Sak 2. Budsjett.

Knut Løken orienterte om rekneskapet for 2005.

Samrøystes vedtak.

Budsjettet vert handsama av styret. Lokallaget skal opprette ein eigen konto.

Knut Løken vart vald til kasserar. Kjell Lyse vart vald til revisor.

Sak 3. Val.

Edvard Sandvik flyttar, og går ut av styret.

Styret for 2006:

Astrid Buset (kontaktperson)

Gro Santi Johnsen

Knut Løken (kasserar)

Japke Stobbe

Kirsti Moe Oterhals

Sak 5. Representasjon til fylkeslaget.

Lokallaget sine representantar til fylkeslaget:

Knut Løken (styremedlem)

Astrid Buset (vara)

Sak 6. Arbeidsprogram.

Styret utarbeidar arbeidsprogram for 2006.

Sak 7. Ymse.

  • Edvard Sandvik representerte Naturvernforbundet i Molde på landsmøtet 2005.
  • Kirsti Moe Oterhals sit i verneplanutvalet for marine verneområde.
  • Politianmeldelse av motorisert ferdsel i utmark januar 2006.

Astrid Buset (referent)