Økt andel av forebyggende midler til region 6

Naturvernforbundet ber Direktoratet for naturforvaltning øke støtten til forebyggende rovdyrtiltak.

Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag deltar i referansegruppa tilknyttet prosjektet ”Regional rovviltkoordinator” i Indre Namdal. Dette gir innsyn i omfanget av rovviltskader på spesielt rein og sau. Tapsomfanget i region 6 -og spesielt i Nord-Trøndelag- må karakteriseres som stort og derved alvorlig. Dette rammer næringer, som har flere positive oppgaver i et framtidig økologisk og bærekraftig samfunn.

Prosjektets ene oppgave er å finne effektfulle forebyggende tiltak for å redusere skadeomfanget på beitedyra og for næringene. Dette er en erkjent statsoppgave, og det lokale prosjektet har bidratt til at flere forebyggende prosjekt er utredet og beskrevet. Tiltakenes framtidige effekt er imidlertid avhengig av at de blir iverksatt og evaluert. Til dette trengs det tilstrekkelig midler til å gjennomføre det forebyggende arbeidet. Årets erfaringer viste at en for stor del av potten gikk til krisehåndtering/ beredskap. Derved blir resultatet at mange gode søknader om forebyggende tiltak aldri blir iverksatt og utprøvd. Denne situasjonen bør endres.

Naturvernforbundet vil derfor påpeke at Nord-Trøndelag har alle 4 rovdyr, som utøver skader, nemlig bjørn, jerv, gaupe og ørn. Dette gir en dramatisk og kompleks situasjon. Tapsprosenten for sau i Nord-Trøndelag økte med hele 3 % i 2006 i forhold til 2005. Reindriftsnæringen er enda verre rammet.

Det anses derfor som et legitimt behov at region 6 og Nord-Trøndelag tildeles en større andel av de midler som Staten har bevilget til forebyggende tiltak for 2007.

Brevet til Direktoratet for naturforvaltning

Brev frå Naturvernforbundet og Bonde- og småbrukarlaget til Stortinget