Oppdrett ved Hammaren: Naturvernforbundet krev stans i saksbehandlinga

Lerøy Hydrotech har søkt om løyve til etablere eit anlegg for oppdrett av laks utenfor Hammaren nord for Gyl i Tingvollfjorden. Naturvernforbundet i Tingvoll meiner saksbehandlinga er uforsvarleg etter naturmangfoldlova, og meiner søknaden må få avslag slik han ligg no.

Søknaden gjeld eit anlegg med inntil 3 120 tonn fisk (MTB). Selskapet har alt signalisert ønskje om i neste omgang å få godkjend anlegget for ein MTB på 6 240 tonn. Naturvernforbundet er svært kritiske til at det ikkje blir gjennomført konsekvensutgreiing for anlegget.  

Øystein Folden er leiar i Naturvernforbundet i Tingvoll og har telefon 91 81 25 42.

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Les fråsegna frå Naturvernforbundet