Opprop: Nei til kraftlinjer i verdifulle kystlandskap!

Oppropet som ble overlevert olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Olje- og energidepartementet oppfordres til å avslå konsesjonsøknader for kraftlinjeprosjektene Sima-Samnanger, Fardal-Ørskog og Mongstad-Kolsnes, og be NVE om å komme tilbake med alternative løsninger for kabling med ny teknologi.

I verdenssammenheng er norskekysten unik ved at fjell møter hav i et bebodd fjordlandskap. Storslagent natur- og kulturlandskap er høyt verdsatt av både tilreisende og fastboende.

Dette verdifulle kystlandskapet trues nå av omfattende planer til Statnett for et nytt sentralnett.

Det er derfor nødvendig at OED vurderer kystlandskapet som så verdifullt at kraftlinjer i form av luftstrekk heretter helt eller delvis må unngås.

Kraftlinjepolitikken må legges om slik at kabling benyttes på sårbare strekninger. OED må kreve at nettutbygger legger frem planer for slik kabling. Nyttige virkemidler i gjennomføringen av en ny kraftlinjepolitikk kan være en ny kostnadsfordeling av sentralnettet og framføring av kabler kombinert med annen samfunnsnyttig infrastruktur.