Oppstart av vesentlig reguleringsendring – Molde – Retiro

NNV vil med dette meddele at vi vil motsette oss at det blir igangsatt vesentlig reguleringsendring av angjeldende område.

Tingvoll, den 31.12.2004

Arkitektkontoret BBW AS

Julsundvegen 4

6412 Molde

Vedr. melding om oppstart av vesentlig reguleringsendring, del av gnr 27 bnr 3.

Vi viser til annonse vedr. ovennevnte.

Vi vil innledningsvis bemerke at den satte frist for uttale er for kort for å kunne gi saken den uttale som er tjenlig. Vesentlig reguleringsendring utløser normalt en frist på 30 dager og sett i sammenheng med julen, vil fristen satt til 7. januar være urimelig kort.

Videre vil vi bemerke at utlysningen ikke klargjør hvilke rammevilkår som er satt, samt at kartgrunnlaget ikke viser hvor gnr 27 bnr 518 ligger.

Når det gjelder vedtaket til Molde kommune om fradeling og salg, vedtak av 22.06.04, vil vi gjøre henvendelse til Molde kommune med spørsmål om vedtakets begrunnelse og gyldighet som enkeltvedtak.

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal (NNV) er kjent med at det i området har vært fremmet flere private reguleringsforslag, hvor friområdene har vært involvert. Så vidt vi kan registrere har det ikke i noen av sakene vært gitt en solid vurdering og grunngiving på om gjenværende friområde er tilstrekkelig til å dekke formålet nå og i framtid. Samtlige forslag vi kjenner til, har det vært reist innsigelser mot av organisasjoner og oppsittere.

Friområdene tilknyttet nord syd aksen langs Tøndergårdsbekken er etter vår mening svært verdifulle og hensynet til å bevare disse for allmennheten er viktig. Dette var også lagt til grunn av Fylkesmannen da han i en ankesak vedr. Jupitervegen 1, ga ankende parter medhold i at regulert friområde etter vedtatt kommuneplan er juridisk bindende. Dette til tross for at det gjaldt en dispensasjon.

NNV vil med dette meddele at vi vil motsette oss at det blir igangsatt vesentlig reguleringsendring av angjeldende område.

Med hilsen

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

Øystein Folden

Styreleder

Kopi : Molde kommune, seksjon arealplan, Rådhusplassen 1, 6413 Molde

Møre og Romsdal Fylke, Fylkeshuset, 6404 Molde