Oppstart av vesentlig reguleringsendring – Retirobekken i Molde

Uttale 31. desember 2004 til melding om oppstart av vesentlig reguleringsendring.

Tingvoll, den 31.12.2004

Molde kommune

Kommunalsjef Geir Amdam

Rådhusplassen 1

6413 Molde

Vedr. melding om oppstart av vesentlig reguleringsendring, del av gnr. 27 bnr 3. Behandling av sak i plan- og utviklingsstyret 22.06.04 PUSsak 052/04.

I forbindelse med ovennevnte har vi sendt uttale til arkitektkontoret BBW AS.

Vi har liten forståelse for vedtaket og behandlingen i plan- og utviklingsstyret i sak PUS 052/04, og ber om en nærmere redegjøring.

Så vidt vi forstår dreier saken seg om en privatperson som ber om tillatelse om å få lov til å sette i gang vesentlig reguleringsendring av et friområde til boligformål. Vi vet ikke om dette er vanlig i Molde kommune, men vi oppfatter det dit hen at alle og enhver i fall kan gjøre dette. Det synes for oss merkelig at man behandler en sak om å få lov til å igangsette regulering for så å søke om omregulering. Etter vår oppfatning vil et slikt vedtak gi signal om at man er villig til omregulering. Hvorfor kan da ikke kommunen selv igangsette dette ?

For øvrig ser vi på vedtaket som et enkeltvedtak og da skal dette alltid ha en solid vurdering og grunngis. Dette mangler i vedtaket. Likeledes mangler det vesentlige opplysninger om hvor man skal erstatte det ?tapte? friområdet. Kfr. retningslinjene til Byplanen.

Vi vil videre stille spørsmål om plan- og utviklingsstyrets fullmakt til å fatte vedtak i denne saken, uten at det er satt noen ankemulighet. Vedtaket berører kommunestyrets vedtatte kommuneplan, som er juridisk bindende og er den planen som allmennheten må forholde seg til som forutsigbar. Spørsmålet blir derfor om vedtaket er gyldig ?

Vi har merket oss at det er flere omreguleringer i friområdet tilhørende nord syd aksen langs Tøndergårdsbekken, initiert av private. Dette er også noe kommunens administrasjon og politikere er klar over. Vi finner det forunderlig at kommunen med overlegg behandler disse sakene som ekeltsaker, vel vitende om at det i området ikke finnes ?erstatningsområder? som kan omreguleres til nye friområder. Vi ber om en redegjørelse for dette.

Med hilsen

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

Øystein Folden

Styreleder

Kopi : Møre og Romsdal Fylke, Fylkeshuset, 6404 Molde