Pelsdyrfarm i Grøvdalen i Rauma

Naturvernforbundet i Raumas konklusjon er at selv om man skulle klare å få fullstendig bukt med forurensningsproblematikken så medfører at slikt anlegg så mye ulempe for natur, friluftsliv og nærmiljø at vi mener det er helt uakseptabelt innenfor LNF-sone 4.

Naturvernforbundet i Rauma v/Gunn N. Morstøl 6320 Isfjorden

Næring, Miljø og Teknisk etat Rådhuset 6300 ÅndalsnesVedr Varsel om regulering, pelsdyrfarm i Grøvdalen

Rauma kommune må først og fremst ta stilling til om Grøvdalen er et egnet sted for å anlegge en pelsdyrfarm.

Grøvdalen er en relativt trang dal med kort vei til vassdrag, det er overhengende fare for avrenning og forurensning uansett hvilket av de to alternativene man velger. I tillegg er Grøvdalen kjent for særdeles snørike vintre, med de problemer det kan medføre. Det er også viktig å huske at Fylkesmannen uttalte seg svært negativt til tiltaket i forrige runde.

Faren for forurensning er nøyaktig den samme selv om man omregulerer området.

Naturvernforbundet i Rauma savner en mer helhetlig fremstilling av saka dersom den skal kunne vurderes som reguleringssak. Dette er ei sak som angår et langt større geografisk område enn det som avspeiles i saksdokumentene. Vi ber om at det foretas en grundig vurdering av konsekvensene for all annen virksomhet og bosetting i området.

Vi anbefaler for øvrig at dere legger en befaring til Tingvoll kommune, slik at dere vet hva dere eventuelt sier ja til.

I Tingvoll kommune har man lang erfaring når det gjelder revefarm og forurensningsproblemer. Der har kommunen tatt økonomisk ansvar og forsøkt å rydde opp i forurensningen. En kan godt si at det er forurensers ansvar, og ikke kommunens, men hvis dyreholder i det tilfellet skulle stå til ansvar ville vedkommende gå konkurs. Det er derfor et stort ansvar Rauma kommune påtar seg, direkte eller indirekte, dersom man går inn for en revefarm.

Ved et ja må en kreve full oppsamling av møkk direkte fra burene, og den må videre håndteres forsvarlig. En må ha full kontroll på alt sigvatnet i hele området, i tillegg til oppsamling under burene i hele burets lengde. Alt sigvatnet må sendes til rensing. Alle tak bør ha takrenner, slik at en får skilt regnvatn fra forurensa vatn.

En kan gjerne si at det her er snakk om små mengder møkk og urin, men til gjengjeld er det ekstremt næringsrikt, og kommer det på avveie vil det raskt medføre problemer.

I perioden omkring fødsel er revetispene svært utsatt om det skulle forekomme støyende aktivitet for eksempel på naboeiendommene (få meter unna), brå / skarpe lyder kan være nok til at de dreper eller spiser valpene. Av hensyn til dyrevelferden bør derfor aktuelle tilstøtende områder båndlegges slik at en hindrer all aktivitet som kan skade reven, det kan være aktivitet med kappsag, motorsag eller annen støyende aktivitet.

Dette vil selvsagt medføre kraftige begrensninger i andre grunneieres aktivitet og muligheter for annen virksomhet.

Grøvdalen er også et svært attraktivt turområde, med viktige og mye brukte turstier, og har også en del fritidsboliger. Verdien av hyttetomter og friluftsområder vil trolig øke sterkt i tida som kommer, men ikke dersom man etablerer en pelsdyrfarm i nærmiljøet. Vi vet at pelsdyr medfører et ikke ubetydelig luktproblem for omgivelsene.

Som beskrevet i høringsbevet fra kommunen, ligger de to alternativene i LNF sone 4, der det heter at bolig-, nærings- og fritidsbebyggelse kan tillates dersom sektorene ikke har vesentlige innvendinger.

Naturvernforbundet i Raumas konklusjon er at selv om man skulle klare å få fullstendig bukt med forurensningsproblematikken så medfører at slikt anlegg så mye ulempe for natur, friluftsliv og nærmiljø at vi mener det er helt uakseptabelt innenfor sone 4.Vennlig hilsen

Gunn N. Morstøl for styret, Naturvernforbundet i Rauma