Pest og kolera: Tilleggshøringa for 420 kV Ørskog – Fardal

Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN), et samarbeidsorgan mellom Den Norske Turistforening, Naturvernforbundet, Norges Jeger- og Fiskerforbund og WWF Norge, understreker i sin siste uttalelse til «monsterlinja» at det er svært uheldig at ikke andre aktuelle og mye bedre helhetlige løsninger er blitt utredet og vurdert på et tidligere tidspunkt. De nye omsøkte trasé-alternativene dreier seg i hovedsak om å flytte stor skade fra et område til et annet.

Kraftlinja Fardal-Ørskog vil igjen tappe Vestlandet for store naturverdier av svært viktig fjord og fjellandskap. Denne kraftlinja vil bli synlig og dominerende på en brutal måte over store avstander og redusere opplevingsverdiene kraftig. Den vil påføre skade på natur, landskap og kulturminner, og det vil medføre negative opplevelsesverdier.

Den høringen som nå er gjennomført omfatter strekningen Ørsta (Store Standal) – Ørskog i Møre og Romsdal og Ålfoten – Moskog i Sogn og Fjordane. Når det gjelder strekninga fra Store Standal til Ørskog, påpeker SRN at kabelalternativet vil føre til at den gamle linja fremdeles vil gå som den gjør mellom Store Standal og Ørskog. Videre kan man ikke rive denne linja mellom Ørsta og Store Standal. Der vil en altså få en ekstra trase luftline med kabelalternativet.

Uten kabling vil nåværende linje bli byttet med den nye, med en del justeringer. Den nye luftlinja vil trolig kreve noe mer rydding gjennom edellauvskogsreservatet på østsida av Hjørundfjorden, noe vi oppfatter som meget uheldig. Noen steder vil ny trasé kunne erstatte gammel trasé, men det demper ikke skadevirkninger. Eneste fordel i så måte vil være at det ikke etableres enda en ny trasé med stor negativ naturpåvirkninger. Selv om det er uheldig i utgangspunktet, er det ikke sikkert man får reversert problemene. Her er det derfor sumvirkningen som må være styrende, jf naturmangfoldlovens §§ 7-12.

Mellom Hjørundfjorden og kryssingen av fjorden ved Ørskog er det flere steder med naturkvaliteter som rammes.

Når det ikke åpnes for mer kabel enn denne biten kan det hende at en ikke oppnår noen større fordel med kabling i dette prosjektet. Trolig vil derfor linjetrasé, der nåværende linje byttes ut, være det beste alternativet slik realiteten i saken er i dag. SRN beklager sterkt at miljømessig gode alternativer ikke er utredet og realitetsbehandlet.