Planting av lerk – skogplantedag

Skogselskapet inviterte ein skule i Molde med på skogplanting. Eit av treslaga som blei planta var lerk, eit treslag som krev løyve for utplanting.

Sidan det er forbode å setje ut lerk utan løyve, jf. naturmangfaldlova § 31, spurte Naturvernforbundet Fylkesmannen i Møre og Romsdal om det var registrert nokon søknad om dette.

Fylkesmannen har lagt vekk saka.