Purring på avgjørelse om ny kraftlinje Trollheim – Tjeldbergodden

Norges Naturvernforbund og Den norske turistforening klaget i 2006 på konsesjon til bygging av ny 420 kV-kraftlinje mellom Trollheim i Surnadal og Tjeldbergodden i Aure. Organisasjonene ber nå Olje- og energidepartementet om å avgjøre saken.

I klagen fra 2006 krevde Naturvernforbundet og Turistforeningen en av de gamle linjestrekningene revet senest 2 år etter fullført ny linje, for på den måten å få tilbakeført vesentlige arealer som avbøtende tiltak. Det har gått mer enn 2 år siden klagen, uten at det er kommet noen avgjørelse i klagesaken.

Spørsmålet om riving av eksisterende kraftlinjer som avbøtende tiltak i forbindelse med nye kraftlinjer ser ut til å kunne bli en aktuell problemstilling også i andre saker. Siden spørsmålet har prinsipielle sider, mener naturvernorganisasjonene det er av interesse å få avgjort klagen.

Mange har oppfattet det som en forutsetning for søknaden at det skulle bygges gasskraftverk på Tjeldbergodden. Denne forutsetningen er borte. Spørsmålet er da om det i det hele tatt er aktuelt å gi konsesjon til kraftlinja. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Purrebrevet til Olje- og energidepartementet