Rammedirektivet for vatn

Epostkorrespondanse med Statens forureiningstilsyn.

Epost frå Naturvernforbundet: Naturvernforbundet i Tingvoll har hatt ein runde med Tingvoll kommune i samband med at ein vassførekomst, Bergemsvatnet, er svært forureina. Vi har merka oss at det blir arbeidd med gjennomføringa av vanndirektivet i norsk lov, utan at vi veit så mykje om korleis det går. Vil det med nye reglar vere mogleg for Naturvernforbundet å ta opp tilstanden til Bergemsvatnet med styresmaktene og vil styresmaktene få eit krav om å måtte reagere dersom tilstanden er for dårleg? Svar frå Kristin Kinck Rannem i Statens forurensningstilsyn: Hei Det arbeides for å implementere EUs rammedirektiv for vann inn i norsk lov i løpet av høsten. Et forslag til implementeringsforskrift ligger på http://www.vannportalen.no. Direktivet og forskriften utløser et systematisk arbeid med å avklare tilstand og behov for og gjennomføring av tiltak i alle vannforekomster. Tidsfristen kan imidlertid oppfattes som ganske romslig. Mer konkret informasjon om og forståelse for hvordan direktivet og forskriften vil virke får dere ved å gå inn på det ovennevnte nettstedet. For øvrig er det en mulighet å ta kontakt med represtentantene fra miljøorganisasjonene som deltar i den nasjonale referansegruppa, for nærmere drøfting. Navnene på disse finnes her: http://www.vannportalen.no/fmt_enkel.asp?g31138=x&g31134=x&gid=31148&tgid=31134#referansegruppe Hilsen

Kristin Kinck Rannem
kommunikasjonsrådgiver, Statens forurensningstilsyn (SFT)

E-post: kristin-kinck.rannem(a)sft.no
Telefon: 22 57 35 23 – Faks: 22 67 67 06 – Mobil: 952 73 258
Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo (Strømsveien 96)