Rapport fra seminar i Johannesburg i 2002 om konsekvensutredninger og bærekraftig utvikling

Rapport fra IAIA-konferanse i Johannesburg: «Impact Assessment, Sustainable Development and Capacity Building».

I månedsskiftet august – september var det verdenstoppmøte om miljø og utvikling i Johannesburg. Et slikt toppmøte inneholder utrolig mange parallelle aktiviteter som det er interessant å få med seg. En av de godt besøkte parallellsesjonene ble arrangert av IAIA og tok for seg konsekvensutredninger som et verktøy i arbeidet med bærekraftig utvikling.

IAIA hadde i forberedelsene til verdenstoppmøtet gitt et innspill (tilgjengelig på internett på http://www.iaia.org/annual-meeting/WSSD/WSSDIAIA10pagerfinal0802.doc) Dokumentet ble presentert av kanadieren Barry Sadler som ledet arbeidsgruppa i IAIA som laget innspillet til verdenstoppmøtet i Johannesburg. Han framhevet særlig følgende utfordringer i forhold til prosjektorienterte og strategiske konsekvensutredninger:

  1. Behovet for å kople bærekraftshensynet til politikkutforming, planer og programmer.
  2. Integrasjon av handel, miljø og bærekraftig utvikling.r
  3. Integrasjon av miljøvurderinger i utviklingspørsmål.
  4. Behovet for å få inn helsehensyn i bærekraftig utvikling.
  5. Involvere lokalsamfunn i spørsmål som gjelder bærekraftig utvikling.

Når det gjelder arbeidet med å utvikle en folkerettslig bindende avtale om strategiske konsekvensutredninger, la ikke Sadler skjul på at arbeidet med denne går tungt. Som et godt eksempel på et arbeid på strategisk nivå nevnte Sadler rapporten til World Comission on Dams (se http://www.dams.org/report/). IAIA var imidlertid misfornøyd med at konsekvensutredninger ble omtalt i alt for generelle ordelag i dokumentene som ble vedtatt i Johannesburg. Sadler var også opptatt av at arbeidet med utvikling og bruk av indikatorer innen konsekvensutredninger var for lite koordinert, og at slike verktøy brukes i for liten grad.

Stephen Lintner fra Verdensbanken tok for seg arbeidet Verdensbanken gjør med å integrere miljøhensyn i prosjekter den støtter. Banken har en rekke retningslinjer for miljøvurderinger. Enkelte av disse er under revisjon. Dette gjelder bl.a. skogretningslinjene, urfolksretningslinjene og retningslinjene for eiendomsrettigheter (cultural property). I tillegg utarbeider banken nye vannressursretningslinjer. De neste tre – fem årene vil Verdensbanken fokusere på strategiske konsekvensutredninger.

Rachel Nugent fra National Institute of Health tok for seg arbeidet med helsekonsekvensutredninger. Hun presenterte i hovedsak sammenhengene mellom miljø og helse, og gikk i liten grad inn på de prosessene som foregår for å integrere helsehensyn (se http://euro.who.int/eprise/main/WHO/Progs/HMS/Home).

Konsekvensutredningers rolle i tre viktige internasjonale konvensjoner, Århuskonvensjonen, klimakonvensjonen og biodiversitetskonvensjonen ble også tatt opp, i tillegg til at bruken av konsekvensutredninger i Øst- og Mellom-Europa samt i Sør-Afrika ble presentert.