Sjekkliste for energi- og klimaplaner

Det er heldigvis en del kommuner som utarbeider energi- og klimaplaner. Naturvernforbundet er en viktig aktør i dette arbeidet, og derfor har vi utarbeidet denne sjekklista som kan benyttes av alle som ønsker å gi uttalelser til forslag til energi- og klimaplaner.

For å få en oversikt over energi- og klimafeltet, er følgende nettsteder informative:

– Norges Naturvernforbunds syn på energi og klima, se www.naturvern.no og klikk på energi og klima i venstre marg.

– Kommuner som har laget energi- og klimahandlingsplaner: http://www.sft.no/arbeidsomr/prosjekt/klima/forum/dbafile3478.html

– SFTs generelle sider: http://www.sft.no/arbeidsomr/prosjekt/klima/.

– Regulering av energisektoren: http://www.enova.no/?itemid=71

Tema

Sjekkpunkt

Argumentasjon

Referanse

Målsettinger

Er det satt konkrete mål for reduksjoner i energibruk og klimagassutslipp? Er disse politisk vedtatt?

For at målene skal være mulig å nå må de forankres politisk. Det er også viktig at de er mulig å etterprøve.

Plantype

Er handlingsplanen integrert i kommunens ordinære planleggingsprosesser? (sikrer koordinert innsats)

Klima- og energitiltak krever sektorovergripende tiltak

På Naturvernforbundets ressurssider på internett finner du veileder for offentlig forvaltning, gå inn på: /cgi-bin/naturvern/imaker?id=69379

Plantype

Gjenspeiles energi- og klimatiltakene i kommunens budsjettplanlegging?

Det er ikke nok at en har fine ord i en handlingsplan. De må følges opp med konkret handling

Utslippskilder

Er det gjort en vurdering av hva som er de viktigste kildene til klimagassutslipp?

Et nødvendig grunnlag for å kunne vurdere tiltak

SFTs klimakalkulator finnes på: http://www.sft.no/arbeidsomr/prosjekt/klima/verktoy

/klimakalkulator/

www.miljostatus.no har de egne temasider for klima samt søkemulighet for lokale klimagassutslipp

Klima

Inneholder planen konkrete tiltak for å redusere de totale utslippene av klimagasser i kommunen?

For å være troverdig, bør planen peke på konkrete klimareduserende tiltak kommunen vil sette i gang med

Se under tiltak i denne sjekklista for hva kommunen kan gjøre.

Klima

Knyttes de lokale klimamålene til Norges målsetting om kun 1% økning av klimagassutslippenei 2010 i forhold til 1990- nivå?

Den lokale klimapolitikken har følger for de nasjonale klimagassutslippene og kan derfor sees i lys av våre internasjonale forpliktelser

Se www.miljostatus.no

Energi

Riktig vurdering av Norges kraftsituasjon?

I den grad ordet krise kan brukes til å beskrive energi-situasjonen i Norge, må det være om satsingen på fornuftige opp-varmingsløsninger. Avhengigheten av elektrisitet til opp-varming er en viktig forklaring på at vi har verdens høyeste forbruk av elektrisitet per innbygger. Myndighetenes inn-sats for å endre dette har vært og er fortsatt for dårlig.

Energi

Gjennomgang av eksisterende fornybare energikilder i kommunen?

Viser potensialet for energiomlegging

Tiltak:

Energi

Finnes det konkrete tiltak for å få til en energiomlegging i kommunen?

Energiomlegging er noe av det enkleste kommunen kan begynne med for å redusere sine klimagassutslipp.

Fra Naturvernforbundets temasider om energi og klima:

/sparstrom/

Om alternativer til ikke-fornybare energikilder:

/cgi-bin/naturvern/imaker?id

=69859&nnfnodate=1

Energi

Tilknytningsplikt for fjernvarme

Kommunen kan kreve at bygninger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme må tilknyttes

Plan- og bygningsloven §66a

Energi

Energikilder i offentlige bygg

Etablering av et marked for biobrensel (bl.a.) pellets er en begrensende faktor i det private markedet. Offentlige etater bør gå foran.

Se blant annet

– Naturvernforbundet i Telemark sine temasider om fornybar energi: /cgi-bin/naturvern/imaker?id=74185&nnfnodate=1,

– Norsk bioenergiforening sine nettsider: http://www.nobio.no/

– Energigårdens nettsider: http://www.energigarden.no/,

Energi

ENØK-tiltak – varmepumper, nye vedovner, etterisolering…. – kommunalt tilskudd?

– Egne kommunale byggforskrifter?

– Se Naturvernforbundets temasider om strømsparing: /sparstrom/

– Se eget nettsted om lavenergihus:

http://www.lavenergiboliger.no

– Se kommunal- og regionaldepartementets miljøhandlingsplan for bolig- og byggsektoren 2005-2008 på www.krd.no, søk på ”miljøhandlingsplan 2005-2008”

– Se Enøk- sentraenes enøkguide på http://www.enok.no/enokguiden/

Energi

Er det gjort en vurdering av kommunens energibruk i forhold til sammenlignbare tall for kontorbygg?

Se Østfoldforsknings rapport fra 2003 om miljøforbedringer i kontorvirksomhet på www.sto.no, klikk på publikasjoner og så på 2003

Energi

Er det etablert system for energioppfølging?

Det er viktig at noen i kommunen har ansvar for å måle kommunens energibruk og å foreslå tiltak. Det finnes også egne systemer for energioppfølging

For mer om energioppfølging, se: http://www.enok.no/vis_energioppflging.phtml?id=17

Energi

Er det gjort vurderinger på bygningstype i forhold til energibehov ved oppvarming?

Flerfamiliehus og særlig blokker/ bygårder krever langt mindre oppvarming per kvadratmeter enn eneboliger.

Petter Næss (1997): Fysisk planlegging og energibruk

Dette er bokutgaven at doktorgradsavhandlingen hans.

Energi

Stilles det krav til energieffektivitet, f.eks til plassering av bygninger?

Blant annet er sørvendte hus er mer energieffektive enn hus som ligger nordvendt

Se veiledning til forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk:

http://www.be.no/beweb/regler

/veil/REN2003/08dytremiljoe.html

Avfallshåndtering

Blir det lagt opp til at forbrenning skal være hovedløsning for avfallet, på bekostning av satsing på kildesortering? Eller presiseres det at forbrenning ikke skal gå på bekostning av resirkulering ved at sistnenvte ivaretas spesielt?

For store deler av avfallet vil resirkulering gi energibesparelse og reduserte klimagassutslipp i forhold til forbrenning med energiutnyttelse

Se rapport fra Østfoldforskning som ser på virkemidler i klima- og avfallspolitikken som kan ha påvirkning på målet om mest mulig materialgjenvinning:

http://www.plastretur.no/or-2003-virkemidler-avfall.pdf

Se felles innspill til statsbudsjettet i 2005 fra miljøorg, materialselskaper og interkommunaleselskaper om klargjøring av norsk avfallspolitikk og justering av virkemiddelbruk:

/imakerdata/f/0/75/97/2_2401_0/Avfallsprosjekt_Rapp-tot-040315.pdf

Se ellers på www.sft.no, klikk på emner deretter på avfall.

Eks: ”Helhetlig virkemiddelbruk i avfallssektoren.” STØ 2003

Avfallshåndtering

Skilles det mellom avfall av fornybart materiale og avfall av ikke-fornybart materiale (plast)?Blir forbrenning av blandet avfall kamuflert som produksjon av «bioenergi»

Forbrenning av avfall fra fornybart materiale gir klimanøytralt CO2-utslipp, i motsetning til brenning av plast

Transport

Er det stor oppmerksomhet på arealpolitikken med tanke på at transportbehovet må reduseres?

Spres boligområdene over store områder, øker transportbehovet. Det samme vil skje dersom viktige målpunkt (arbeidsplasser, kjøpesentre etc.) legges på usentrale steder

For transport generelt:

Se Miljøhåndboken til Transportøkonomisk institutt:

http://miljo.toi.no/

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging:

http://odin.dep.no/md/norsk/dok/regelverk/rundskriv/022001-250026/dok-bn.html

Transport

Er det stor oppmerksomhet på arealpolitikken med tanke på at mest mulig av transportbehovet skal kunne utføres til fots eller med sykkel?

Spres boligområdene over store områder, øker avstandene, og det blir vanskeligere å gå eller sykle. Det samme vil skje dersom viktige målpunkt (arbeidsplasser, kjøpesentre etc.) legges på usentrale steder

Transport

Er det stor oppmerksomhet på arealpolitikken med tanke på at mest mulig av det gjenværende transportbehovet kan utføres med kollektive transportmidler?

Spres boligområdene over store områder, blir det vanskelig å kollektivbetjene dem. Det samme vil skje dersom viktige målpunkt (arbeidsplasser, kjøpesentre etc.) legges på usentrale steder

Transport

Inneholder planforslaget tiltak som fremmer gange og sykling på bekostning av bilbruk, f.eks. flere gang- og sykkelveger, bilfrie gater samt snarveger for gående og syklende?

Er det enkelt, raskt og trivelig å gå og sykle, vil flere gjøre det

Transport

Inneholder planforslaget tiltak som gjør at kollektivtransporten blir mer attraktiv

I større byer er det viktig at kollektivtransporten kommer raskt fram og slipper å stå i kø, f.eks. gjennom kollektivfelt eller andre veger/gater som vanlige biler ikke får bruke

Transport

Setter planforslaget søkelyset på eventuelle nye veger som kan gjøre det mer attraktivt å kjøre bil?

Veger som fjerner køer og/eller gjør det enklere og raskere å kjøre bil, vil som regel før til mer bilbruk

Transport

Inneholder planforslaget tiltak som reduserer mulighetene for å parkere bil på steder som lett bør kunne nås gjennom gange, sykling eller kollektivtransport?

Er det lett å sette fra seg bilen, blir det enkelt å bruke den

Transport

Har kommunen planer for bruk av alternativt drivstoff?

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundets gjør for å redusere energibruk og klimaendringar

Presentasjon av klimarapporten frå FN – 2. februar 2007