Skadefelling av rovdyr – Naturvernforbundet klagar på vedtak i rovviltnemnda for Midt-Noreg

Naturvernforbundet ber om at klagen for oppsettande verknad, altså at det ikkje blir felt rovdyr medan klagen blir behandla.

Naturvernforbundet er usamd med rovviltnemnda i at naturmangfoldloven gir høve til skadefellingsløyve for ulv i den aktuelle saken.