Skyteglade rovviltnemder

Pressemelding fra Norges Naturvernforbund 31.01 – 2010

De åtte rovviltnemndene som skal forvalte ulv, jerv, gaupe og bjørn i henhold til rovdyrforliket på Stortinget 2004, må granskes av Riksrevisjonen. Naturvernforbundet dokumenterer i en ny rapport at nemdene i fire av fem tilfeller gir tillatelse til felling av flere gauper enn det som er faglig tilrådelig. Da man midt på nittitallet gikk inn for en nesten like høy avskyting i forhold til bestanden, førte det til at antall gauper ble halvert i årene som fulgte. I år er det gitt tillatelse til å felle et rekordhøyt antall dyr. Jakta starter 1. februar.

Vi frykter at nivået på avskytingen igjen vil føre til at bestanden stuper, til langt under bestandsmålene, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.


Naturvernforbundet har gått gjennom samtlige vedtak fattet i de åtte regionale nemndene for perioden 2007-2010, med hovedfokus på gaupe. Den omfattende undersøkelsen viser at bare en av nemndene har en noenlunde tilfredsstillende praksis. For de øvrige anfører rapporten til dels graverende forhold, blant disse:

• I 79,2 % av sakene er rovviltnemndene gaupekvoter satt høyere enn de faglig anbefalingene (405 vs 328 dyr)
• I snitt setter rovviltnemndene kvotene 23,5 % høyere (Midt-Norge 2010: 56 % høyere …)
• Hunndyrkvotene settes i snitt 16,7 % høyere
• Høyere fellingskvoter enn de faglige anbefalingene gis ikke tilfredsstillende faglig begrunnelser, eller vurdering av konsekvenser for bestandene
• Nemndene senker aldri kvotene fra det som er faglig anbefalt.

I henhold til den nye naturmangfoldloven, skal også rovdyrenes rolle i naturens økosystemer vurderes. Dette skjedde ikke ved fastsettelse av årets fellingskvote.

Rapporten har også sett på hvordan talspersoner uttaler seg i media. I 27 av 27 oppslag der medlemmer av rovviltnemndene uttaler seg entydig, skjer det aldri i favør av rovdyr. Ingen foreslår tiltak som kan bedre situasjonen for noen av de fire store rovdyrene.

Naturvernforbundet har oversendt rapporten til Riksrevisjonen med anmodning om at rovviltnemndenes praksis granskes opp mot mandatet de har som statlig forvaltningsorgan.

Vedlagt:
– Rapport: Skyteglade rovviltnemnder
– Brev til Riksrevisjonen
– Faktaark

Talspersoner:
Leder i Norges Naturvenrforbund Lars Haltbrekken:. 916 12 191,
Fagleder biomangfold Arnodd Håpnes: 911 92 234