Småkraftpakke for Rauma og Nesset – ny utfordring for naturen i Romsdal

Epost frå NVE 16. juli 2014.

NVE er i oppstartsfase av behandling av 13 småkraftverk i Rauma og Nesset kommuner. Ved en slik «pakkebehandling» av søknader har vi opplevd at høringsparter synes de får for kort tid og gjerne skulle hatt bedre kjennskap til prosjektene før de avgir høringsuttalelse. Mange ønsker selv å befare områdene før de avgir en høringsuttalelse. Vi har dermed startet med å orientere om pakkebehandling i god tid før høringsperioden. Informasjon om fremtidige pakker finnes også på NVEs nettsider.

I et forsøk på å gjøre det lettere for kommunene, Fylkesmannen, fylkeskommunen, FNF og andre sentrale høringsparter publiserer vi nå et oversiktskart over de 13 tiltaksområdene. I tillegg dobler vi høringsperioden på pakkesaker. Ingen av sakene har blitt godkjent som fullverdige søknader. De foreligger på dette tidspunktet kun som søknadsutkast. Ved NVEs gjennomgang av søknadene kan mindre prosjektjusteringer forekomme. Prosjektområdene vil i all hovedsak ligge innenfor det som er skissert.

Dette er bare ment som informasjon om hva som kommer på høring. Vi ønsker ingen høringsuttalelse på dette tidspunktet. Dette gir dere da anledning til å befare området i forkant av høring. Vi ser for oss at høringen vil bli i løpet av vinteren 2014/2015.

Dersom kommunen ønsker å sette av en saksbehandler nå tidlig i prosessen, tar vi gjerne nærmere kontakt for å holde en god dialog gjennom hele saksbehandlingen.

De 13 sakene i Rauma og Nesset er:

Søker

Navn på kraftverk

GWh

MW

Link til NVEs nettsider

Clemens Elvekraft

Kvidalselva kraftverk

9,9

3,5

5816

Clemens Elvekraft

Strandeelva kraftverk

13,3

5

6107

Småkraft

Sandgrova kraftverk

6,3

2,3

7208

Blåfall

Stokkelva kraftverk

6,2

3,31

5996

Blåfall

Smøråa kraftverk

6,6

2,57

6063

NK Småkraft

Morgådalselva kraftverk

9,2

3,6

6936

NK Småkraft

Loftdalselva kraftverk

14

5,5

6937

Tafjord Kraftproduksjon

Tverrberget kraftverk

16,1

4,99

6954

Tafjord Kraftproduksjon

Saufonn kraftverk

15,2

4,99

6955

NK Småkraft

Rabbelva kraftverk

10

4

6957

NK Småkraft

Høgseterelva kraftverk

7,1

2,8

6958

Småkraft

Skorgeelva kraftverk

18

5,4

6965

Norges Småkraftverk

Skorga kraftverk

10

3

5825

Hver av kraftverkene har egne nettsider. Lenkene til disse er gitt i tabellen over. På nettsidene vil man kunne hente mer informasjon om beliggenhet til de enkelte prosjektene ved å benytte videre lenke til NVE-atlas. (Trykk på aktiv lenke ved feltet Vassdragsområde inne på linken.)

Om nettsituasjonen

Vi ber om at dere som områdekonsesjonær gir en vurdering av om det er tilgjengelig nettkapasitet for tilknytning av disse kraftverkene. I tråd med gjeldende praksis, kan nettilknytning til distribusjonsnettet skje i medhold av områdekonsesjon. Dersom ett eller flere småkraftverk utløser behov for forsterkninger i regional- eller sentralnettet, må det aktuelle nettselskapet legge frem søknad om nødvendige konsesjoner slik at disse kraftverkene får nettilgang, eventuelt søke om fritak for tilknytningsplikten, jf. § 3-4 i energiloven og 3-4 i energilovsforskriften. Områdekonsesjonær har et ansvar for å ha oversikt i sitt område og gi riktig innspill til overordnet nettselskap for videre nettplanlegging og eventuelle søknader.

Ta gjerne kontakt hvis det er noen spørsmål.

Med vennlig hilsen

Birgitte M. W. Kjelsberg

Overingeniør

Konsesjonsavdelingen for småkraftverk (KSK)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Middeltungt. 29, Pb. 5091 Majorstua, 0301 Oslo

epost: nve@nve.no eller direkte biwi@nve.no

Telefon: 22959595 eller direkte: 22959032 / 99721907

www.nve.no