Spørsmål om grunnforurensning i Ålesund

I forbindelse med gravearbeide for et nytt forretningsbygg øst for Plantasjen i Ålesund kommune (gnr 32 bnr 480), har Naturvernforbundet spurt om det kan finnes forurensninger i grunnen.

Jeg har forsøkt å ta telefonisk kontakt i dag, men kan ikke komme gjennom før etter 12.30.

Der er nå startet utgraving knyttet til oppføring av nytt forretningsbygg.

Jeg bor på Holstoppen uten at det har innvirkning på aktiviteten knyttet til vedtatt regulering.

Imidlertid, slik området framstår etter at graving er påbegynt, består grunnen av løs masse av stein og jord, dvs. at det er masse som er plassert der etter at tidligere masse-/steinuttak er avsluttet.

Vi har tidligere registrert at der har vært deponert andre masser enn definerte rene gravemasser, blant annet asfaltrester, betongelement etc. Dersom uttaket nå gjøres innenfor eiendomsgrensene for 32-480 så vil det omfatte ureine masser.

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn ber om å få vite om der er tenkt på en kartlegging av opprinnelsen til tidligere deponerte gravemasser knyttet til den tillatelsen som tiltakshaver har fått. Dette vil gjelde innenfor hele tiltaksområdet.

I henhold til lov og forskrift tilligger det tiltakshaver å dokumentere hva gravemassene måtte inneholde.

Dersom der er spørsmål, vennligst ring 70 15 85 50

Med vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn

Geir Ole Sætremyr

Flyfoto over området

Miljøundersøkelse

Figur til miljøundersøkelse

Analyserapport til miljøundersøkelsen

Analyserapport for tinnorganiske forbindelser