Spørsmål om motorisert ferdsel på Sulafjellet

Epostkorrespondanse mellom Sula kommune og Naturvernforbundet i Ålesund og omegn.

Fra: Kjersti Finholt

Sendt: 12. juni 2008 14:36

Til: Per Inge Aakvik

Kopi: Olav Budal; Leif Muri

Emne: Re: SV: vonløypa – motorisert ferdsel

Hei og takk for svar!

Vil dere følge opp denne saken på noen måte?

Det er vel ikke første gang det skjer uautorisert kjøring her?

Mvh Kjersti Finholt

From: Per Inge Aakvik

Sent: Thursday, June 12, 2008 8:48 AM

To: alesund@naturvern.no

Cc: Olav Budal ; Leif Muri

Subject: SV: vonløypa – motorisert ferdsel

Det er eining for plan, byggesak og oppmåling som behandlar søknader om dispensasjon etter motorferdsellova og underteikna er saksbehandlar. Vi kjenner ikkje til at det er søkt om dispensasjon til bruk av gravemaskin i samband med vedlikehald av Vonløypa. – Det er for 2008 gjeve ein generell dispensasjon ( i medhald av § 6 i i nasjonal forskrift for bruk av motorferdsel i utmark og på islagde vassdrag) til Vonløypekomiteen for bruk av beltegåande køyretøy til frakt av utstyr og materiell for vedlikehald av Vonløypa og til lagshyttene.

Med helsing

Sula kommune

Eining for plan, byggesak og oppmåling

Per Inge Aakvik

planleggar.

—–Opprinnelig melding—–
Fra: Naturvernforbundet i Ålesund og omegn
Sendt: 10. juni 2008 12:16
Til: Olav Budal
Emne: vonløypa – motorisert ferdsel

Hei!

Hvem er det som har ansvar for søknader om motorisert ferdsel i Vonløypa. Tidligere var det Ugelvik som var saksbehandler her.

Naturvernforbundet har fått klage på at det graves med gravemaskin (og andre maskiner ?) for å vedlikeholde veien. Er det gitt tillatelse til dette?

Vennlig hilsen Kjersti Finholt