Spørsmål til køyrelogg ved dispensasjon frå motorferdsellova

Spørsmål frå Naturvernforbundet i Tingvoll til Tingvoll kommune.

Naturvernforbundet har fått eit løyve til motorferdsel i utmark i samband med skjøtsel av naturområde. Det er nokre spørsmål om bruk av køyretøy.