Spreiing av sitkagran på Gulemyrane i Fræna

Det er gjort leplantingar med sitkagran inntil eit naturreservat. Naturvernforbundet har gjort feltregistreringar av spreiinga av sitkagran inn i naturreservatet.

Resultata frå kartlegginga viser at leplantinga førebels er så ung at det ikkje er omfattande spreiing av sitkagran inn i reservatet. Dersom leplantinga ikkje blir fjerna, vil dette endre seg. Eldre sitkagran i same område har starta å spreie seg.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har tinga hogst av leplantinga i 2014, Naturvernforbundet er nøgd med dette.