Stans tapet av inngrepsfrie områder (INON)

Norges Naturvernforbund samlet til landsmøte i Bergen 21.- 23.august ber regjeringen om snarest å sikre disse verdifulle naturområdene og stanse inngrep som reduserer INON-natur, nå og i framtida. Dette er et nødvendig tiltak i arbeidet med å stanse tapet av biologisk mangfold.

Norges Naturvernforbund ser med stor bekymring på nedbyggingen av inngrepsfri natur (INON) som foregår stikk i strid med nasjonale målsetninger. Områder som ligger mer enn 5 kilometer fra tyngre tekniske inngrep (villmarkspregede områder) er redusert fra å utgjøre 48 prosent av Norges landareal i 1900 til bare 11,7 % i 2003. I Sør-Norge med Trøndelag er bare 5 prosent av arealet villmarksområder.

På tross av politiske vedtak og påståtte miljøambisjoner registrerer Norges Naturvernforbund at utbygging av skogsbilveier, vind- og vannkraft samt kraftlinjetraseer årlig bidrar til ytterligere reduksjon av INON-områder. For 15-årsperioden 1988-2003 mistet vi 4,4 % av de gjenværende villmarkspregede områdene. Landbruksveier, særlig skogsbilveier, sto for 71 prosent av bortfallet mens utbygging av energi, særlig vannkraft og linjetraseer, sto for 22 prosent.

Vi registrerer et kraftig påtrykk fra deler av skognæringa for å endre praktiseringen av INONbegrepet, slik at de enklere kan bygge flere skogsbilveier. Spesielt i Kystskogmeldingen fra 2008 brukes det klimaargumentasjon for denne utbygginga. Naturvernforbundet kan ikke akseptere at faglig omstridte klimatiltak skal gjennomføres ved å ødelegge verdifull natur og øke presset mot artsmangfoldet i skog. Om man skal nå Stortingets mål om å stanse tapet av biologisk mangfold, kan ikke myndighetene tillate at inngrepsfrie naturområder ødelegges.

Kystskogmeldingen er miljøfaglig og klimamessig meget svak. Vi vil på det sterkeste advare politikere og beslutningstakere mot å legge vekt på de argumenter og konklusjoner som framføres.

Større sammenhengende og lite påvirka naturområder er sjeldne og de er biologisk verdifulle. Når slike områder ødelegges, er de økologisk redusert for lang tid. Oppsplitting av natur fører til problemer for arealkrevende arter, for eksempel villrein, store rovdyr, fjellrev og storfugl. Det er et større biologisk mangfold i de mest urørte naturområdene. Her finnes økologiske strukturer og en naturlig dynamikk som ikke finnes i mer påvirket natur. Derfor er INON-natur enestående levesteder for en rekke spesialtilpassete arter og svært verdifull for friluftsliv og rekreasjon.

Vern av våre mest verdifulle naturområder og bevaring av INON-natur er nødvendig om vi skal greie å stanse tapet av biologisk mangfold. Norges Naturvernforbund understreker at Norge har internasjonale forpliktelser til å ivareta vårt biologiske mangfold på en god måte, blant annet gjennom oppfølgingen av Rio-konvensjonen og målet om å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010.