Statens Vegvesen motarbeider Regjeringen: Legger til rette for mer forurensning i Ålesund

Statens vegvesen krever at politikerne i Ålesund legger til rette for store økninger i klimagassutslippene gjennom utbygging av firefelts innfartsveg. Naturvernforbundet mener Statens vegvesens forsøk på å skremme kommunepolitikerne til lydighet er i strid med de retningslinjene Regjeringen har gitt Statens vegvesen.

Det var i forbindelse med høringen av Ålesunds kommuneplan at Statens vegvesen ga klar melding om at de ville nekte å godkjenne mer miljøvennlige trafikkløsninger i Ålesund; det eneste Statens vegvesen vil godta er utbygging av firefelts innfartsveg. En slik utbygging vil gi en kraftig økning av klimagassutslippene og medføre større lokale miljøproblemer i Ålesund.

Statens vegvesen sitter på store penger, og trusler fra denne etaten blir derfor lyttet nøye til i lokalpolitikken. Problemet med trusselen denne gangen, er at den står direkte i motsetning til det synet Regjeringen har lagt fram i Nasjonal transportplan. Under overskriften ”Mer miljøvennlig bytransport” skriver Regjeringa her bl.a.:

Regjeringen legger opp til at transportsystemet i byområder må utformes med balanse mellom kapasiteten på innfartsvegene og trafikkbelastningen som det sentrale byområdet tåler. Det er verken miljømessig eller samfunnsøkonomisk riktig – i mange tilfeller heller ikke praktisk mulig – å bygge ut et hovedvegnett som fjerner bilkøene i rushtiden.

Sett på bakgrunn av at det allerede i dag er køproblemer i flere større byer, og at prognosene tilsier at disse vil forsterkes uten nye tiltak, er det behov for dempet vekst i bilbruk og økt kollektivtransport i byene. En slik strategi vil ha størst mulighet for å lykkes dersom det er lokal vilje til både å satse mer på kollektivtransport og å innføre restriktive tiltak på bilbruk. Regjeringen foreslår i tillegg en rekke tiltak fra statens side for å utforme et mer miljøvennlig transportsystem i storbyene.

Statens vegvesen har anledning til å fremme innsigelse (motsegn) overfor kommunene i de tilfeller der kommunene legger opp til en transportpolitikk som står i motstrid med den nasjonale transportpolitikken. I dette tilfellet er det Statens vegvesen som handler i motstrid med transportpolitikken, og grunnlaget for innsigelse har derfor falt bort.

Dersom Statens vegvesen ikke selv trekker sin innsigelse, vil Naturvernforbundet be Samferdselsministeren om å sørge for at dette blir gjort.

For mer informasjon kan leder Kjersti Finholt i Naturvernforbundet i Ålesund og omegn kontaktes på telefon 92 29 97 38.

Øystein Solevåg i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal kan også kontaktes. Han har telefon 40 23 47 05.

Samferdselsrådgiver Holger Schlaupitz i Norges Naturvernforbund har telefon 95 86 00 50. Ja, dette er viktig. Jeg vil bli medlem i Naturvernforbundet


Jeg vil gjerne støtte arbeidet til Naturvernforbundet

Les brevet fra Naturvernforbundet til Statens vegvesen

Les varsel om motsegn fra Statens vegvesen til Ålesund kommune

Har viten – mangler vilje? Foredrag om byplanlegging og klimapolitikk

Les svaret fra Statens vegvesen til Naturvernforbundet