Statens vegvesen si forklaring

Epost 1. mars 2010.

Fra: Pladsen Oddbjørn [oddbjorn.pladsen@vegvesen.no]

Sendt: 1. mars 2010 16:22

Til: moreromsdal@naturvern.no

Kopi: Jon Ivar Eikeland; Rotevatn Dagfinn B

Emne: Utglidning av masser ved Eidsvatnet

Hei!
Vi viser til Deres e-post med oversendelse av brev datert 26.02.2010. Vi kan opplyse om at vi ikke har tippet masser i Eidsvatnet, men vi har hatt flere mindre utglidninger /grunnbrudd i området hvor ny veg ligger nært ned mot vannet. I vedlagte e-post, datert 8. februar, orienterte vi Eikeland i miljøavdelinga i fylket om problemene.


Den 23. februar fikk vi et nytt grunnbrudd hvor vegfyllingen satte seg 2-3 meter og presset terrenget mot vannet slik at torv og isflak reiste seg som en skruis langs strandlinjen. Vi hadde et kort møte med Eikeland i dag og orienterte om hendelsen og hvordan vi ville gå videre med arbeidene for å redusere risikoen for nye utglidninger.

Vi er i gang med å lage paddeunderganger og ledevoller ved Litlevatnet som ligger ca. 4 km nærmer Fyrde. Med flere stillestående vann mellom rasstedet og paddeforekomsten mener vi at finstoffet i lten grad vil spre seg hit, også på grunn av årstiden med liten vannføring.

Vi har en enkel plan for Ytre miljø (YM-plan) i tillegg til kvalitetsplanen. YM-planen følger vedlagt.

Dersom det ønskes ytterligere opplysninger eller befaringer på anlegget, ber vi gjerne om å bli kontaktet.

Med hilsen
Oddbjørn Pladsen

Prosjekt E39 Kvivsvegen
Postadresse: Statens vegvesen Region midt, Fylkeshuset, 6404 MOLDE
Besøksadresse: Fylkeshuset, MOLDE
Telefon: +47 71274186 Mobil: +47 90692429 e-post: mailto:oddbjorn.pladsen@vegvesen.no
www.vegvesen.no e-post: mailto:firmapost-midt@vegvesen.no

Tenk miljø – spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

Fra: Pladsen Oddbjørn [oddbjorn.pladsen@vegvesen.no]

Sendt: 8. februar 2010 16:57

Til: Jon Ivar Eikeland

Kopi: Strømme Ove; Skeide Svein; Stormo Rolf; Rotevatn Dagfinn B

Emne: SV: Kvivsvegen

Hei!

Vi fikk et uventet grunnbrudd for noen uker siden som førte til at terrenget satte seg 2-3 meter på utsiden av ny veglinje ved Eidsvatnet. Med kort avstand til vannet ble massene presset utover slik at noen torvflak reiste seg i strandlinjen og grunnbruddet ble godt synlig. På dette stedet utføres det kontollert masseutskifning med tunnelstein ned til ca. 6 meter under terreng. Noe av utskiftingsmassene ble i beste mening lagt opp på på utsiden til bruk som tilplanering inn mot ny veglinje. I ettertid kan det konstateres at det ble for tungt. Arbeidopplegget ble umiddelbart endret. Alle utskiftingsmasser ble deretter transportert til områder med bedre grunnforhold. De synlige sporene i terrenget vil bli tilplanert når området er blitt mer stabilt i løpet av sommeren.

Ove Strømme er vår geotekniker og kom på anlegget kort etter grunnbruddet. Han kan om nødvendig orientere nærmere ved å avtale et møte på Fylkeshuset. Jeg er også i Molde på torsdag og fredag.


Med hilsen Oddbjørn Pladsen

Prosjekt E39 Kvivsvegen
Postadresse: Statens vegvesen Region midt, Fylkeshuset, 6404 MOLDE Besøksadresse: Fylkeshuset, MOLDE Telefon: +47 71274186 Mobil: +47 90692429 e-post: oddbjorn.pladsen@vegvesen.no
www.vegvesen.no e-post: firmapost-midt@vegvesen.no

Tenk miljø – spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

—–Opprinnelig melding—–
Fra: Jon Ivar Eikeland [mailto:Jon.Ivar.Eikeland@fmmr.no]
Sendt: 8. februar 2010 15:49 Til: Pladsen Oddbjørn Emne: Kvivsvegen

Hei der.

Fikk i dag melding om at det er ein del masse som har glidd ut i Eidsvatnet, og at dette er finmasser som er lagt mellom vegen og vatnet(silt).

Ber deg sjekke ut om dette er tilfelle og i tilfelle stanse arbeidet.

Jon Ivar Eikeland

Seksjonssjef Areal- og Vassforvaltningsseksjonen

Miljøvernavdelinga

41664068