Strandsoneinngrep på Nerås i Vestnes: Naturvernforbundet klagar på reguleringsplan

Vestnes kommune har vedtatt en reguleringsplan for et område på Nerås. Her skal det etableres campingplass med oppstillingsplasser for bobiler/campingvogner, servicebygg, sanitæranlegg og utleiehytter. Naturvernforbundet klager på vedtaket. Begrunnelsen for klagen er at det regulerte området ligger innenfor 100-metersbeltet ved sjøen, på dyrket mark og i et viktig frilufts- og kulturminneområde.

Naturvernforbundet mener i hovedsak at reguleringsplanen på på Nerås ikke burde blitt vedtatt med hensyn til:

· Strandsone

· LNF – Landbruk, Natur og Friluftsliv

· Kulturminner

Dette er, interessant nok, nøyaktig de samme argumentene som Vestnes kommune brukte da de i mars 2009 vedtok å gi avslag på en søknad om hyttebygging på naboeiendommen. Naturvernforbundet mener denne argumentasjonen er fullt ut aktuell i forhold til reguleringsplanen, og at argumentene som var grunnlag for avslaget, også bør gjelde her. Det bør ikke forskjellsbehandles i saker hvor de relevante forhold er like, og der det ikke har skjedd endringer i rettstilstanden eller en generell endring av praksis.

Naturvernforbundet har levert en klage med omfattende dokumentasjon. Det påpekes også at strandsonespørsmål ikke er spørsmål som bare dreier seg om Indre Oslofjord eller om byene. Oppdatert statistikk fra SSB viser at det i årene fra 2005 – 2008 bare er 10 kommuner i hele Norge som de siste 3 årene har bygd ned mer av den gjenværende uberørte kystlinjen enn hva Vestnes kommune har gjort. I hele Møre og Romsdal er det bare Ålesund kommune som har flere bygninger per km med strandsone enn hva Vestnes kommune har.

I landet for øvrig ønsker man å redusere privatiseringen. Naturvernforbundet mener ovenstående argument fra Vestnes kommune går på tvers av nasjonale føringer om hva som skal tillates i strandsonen. Det ser ut til at det er enighet om at strandsona i Vestnes ikke skal bli like nedbygd som langs Oslofjorden. Da er det viktig å stoppe slik utbygging en god stund før vår strandsone blir likedan. Da er det på høy tid å stoppe nedbygginga nå, skriver Naturvernforbundet.

Øystein Folden er leiar i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal. Han har telefon 91 81 25 42.

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Vedlegg 1: Avslag på løyve til å byggje hytte på Nerås – mars 2009

Vedlegg 2: Bruk av naust til fritidsbolig

Vedlegg 3: Rapport om Vestnes kommune som miljøvernmyndighet

Vedlegg 4: Tiltakshaver innspill til kommuneplanen

Vedlegg 5: Tiltakshavers kommentarer til høringsuttalelsene til reguleringsplanen

Vedlegg 6: Skjøtselsplan for området

Vedlegg 7: Behandling av støtte til skjøtselsplan i Vestnes kommune

Vedlegg 8: Rapport om uberørt kystnatur i Vestnes kommune

Vedlegg 9: Fornya behandling av planen i Møre og Romsdal fylke i oktober 2009

Vedlegg 10: Strandsone under press, NRK Møre og Romsdal

Vedlegg 11: Saksframlegg Vestnes kommune desember 2009

Vedlegg 12: Strandsonestatistikk for Møre og Romsdal fylke

Klagen frå Naturvernforbundet til Vestnes kommune

Svar frå Miljøverndepartementet

Avgjerda til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag