Strandsonepolitikken i Vestnes

Naturvernforbundet i Vestnes har skrevet brev til Miljøverndepartementet om strandsonepolitikken i Vestnes kommune. Bakgrunnen er at departementet har forslått nye planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Naturvernforbundet ber i brevet om at Vestnes kommune blir plassert i riktig kategori i forhold til presset på gjenværende strandsone i kommunen.

Bakgrunnen for at Naturvernforbundet i Vestnes ønsker å sette fokus på kommunen på denne måten, er et sammenfall av en rekke dårlige nyheter:

1) I følge statistikk fra Møre og Romsdal fylke er Vestnes kommune den kommunen i Møre og Romsdal som har mest bygningspåvirket strandlinje. (se vedlegg 1).

2) Fylkesmannen i Møre og Romsdal godkjente 11.06.2009 en ”Endeleg rapport etter undersøking av Vestnes kommune som miljøvernmyndigheit”. Denne rapporten konkluderte med ” Vestnes kommune gjennomfører ikkje systematisk registrering av stengsel i strandsona og langs vassdrag”. (Se vedlegg nr 2)

3) I ”Riksrevisjonens undersøkelse av bærekraftig arealplanlegging og arealdisponering i Norge (Dokument nr. 3:11 (2006–2007))” går det frem av et kart (kartet er gjengitt i vedlegg 3) at Vestnes Kommune er en av de kommunene i Norge som har igjen minst uberørt kystlinje.

4) Også boka ”Norsk Natur – Farvel” gjengir på side 112 et kart som gir samme resultat om uberørt kystlinje i Vestnes Kommune som ”Riksrevisjonens Dokument nr. 3:11 (2006–2007)” har gjort.

5) Oppdatert statistikk fra SSB viser at det i årene fra 2005 – 2008 bare er 10 kommuner i hele Norge som de siste 3 årene har bygd ned mer av den gjenværende uberørte kystlinjen enn hva Vestnes kommune har gjort. (se vedlegg nr 3)

6) I hele Møre og Romsdal fylke er det bare Ålesund kommune som har flere bygninger per km med strandsone enn hva Vestnes Kommune har. (se vedlegg nr 3)

7) Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at Vestnes kommune prioriterer å bygge ned den uberørte kystlinjen fremfor å bygge mer konsentrert i allerede berørte deler av kystlinjen. (se vedlegg nr 3)

8) NRK har kåret Vestnes Kommune som en kommune der ”strandsonen er under press” (se vedlegg nr 4)

9) Vestnes kommune tillater at det blir satt opp svært store bygninger i strandsonen, og registrerer disse som ”naust”. Vedlegg nr 5 viser bilder av noen slike ”naust” på Nerås i Vestnes kommune.

10) I Vestnes kommune tillater man å bygge ekstremt store naust like i forkant av et av de største gravhaugområdene som man har i kommunen. Kommunen tillater derved visuell vandalisme av automatiske kulturminner. (Bilde av disse naustene vises i vedlegg nr 1)

11) I Vestnes kommune vurderer man nå å anlegge et av Norges største masseuttak i den eneste delen av kommunen der det fremdeles er et lengre område med uberørt kystlinje. Det er registrert flere rødlistearter i det området der dette masseuttaket er planlagt å ligge. (Furnes Masseuttak)

13) I Vestnes kommune tillater kommunen at uvedkommende tar seg til rette og ulovlig setter opp naust på annenmanns eiendom (se vedlegg nr 6)

Naturvernforbundet i Vestnes mener å ha dokumentert at presset på strandarealene i kommunen er særdeles stort. Det er derfor viktig at kommunen registreres som en presskommune, slik at gjenværende strandsone kan få en mer restriktiv forvaltning.

Bernt Gjelsten er leder i Naturvernforbundet i Vestnes. Han har telefon 97 18 60 58.

 

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen