Subsidier til skadelig vannkraft?

Naturvernforbundet er kritiske til et forslag om at Norge skal slutte seg til det svenske markedet for elsertifikater for fornybar kraftproduksjon. Grunnen er at vi frykter at forslaget vil gå sterkt ut over de siste restene av norsk vassdragsnatur. Et felles sertifikatmarked med svenskene vil øke presset på å legge restene av norsk vassdragsnatur i rør, dersom vannkraft inkluderes i systemet.

Det er en rekke planer for utbygging av småkraft i vårt fylke. Potensialet for småkraft på landsbasis er anslått til 25 TWh, eller en femdel av dagens vannkraftproduksjon. Summen av de mange småkraftverkene som planlegges vil ha store negative konsekvenser for naturverdier og friluftsinteresser.
Produsentene markedsfører småkraftverk som miljøvennlig. Samtidig advarer forskere fra Norsk institutt for naturforskning nå om at de omfattende planene kan være i strid med det politisk vedtatte målet om å stanse tapet av det biologiske mangfoldet innen 2010. Utbyggingene kan også komme i konflikt med reiselivet og andre grupper med interesser i den unike norske vassdragsnaturen.

Naturvernforbundet kan godta en forsiktig utbygging av små vannkraftverk.
Men utbyggingen må skje ut fra en helhetlig planlegging regionalt, som sikrer at ikke naturmangfold, friluftsliv eller store landskapsverdier går tapt. Hensynet til natur og friluftsliv må tillegges langt større vekt i konsesjonsbehandlingen. Det omfanget som kraftprodusentene legger opp til er uakseptabelt. Vi støtter derfor regjeringens Soria Moria-erklæring der det står klart at bare mikro/minikraftverk skal med i et grønt sertifikatmarked, ikke større kraftverk.

Enkelte hevder at kraftsituasjonen tilsier at vi må ofre all natur og klimapolitikken også. Dette er svært misvisende. Det varierer fra år til år om Norge eksporterer eller importerer elektrisk kraft. De siste 15 åra har vi gjennomgående eksportert kraft, og i fjor hadde Norge en stor netto eksport.

Det er dessuten avhengigheten av vannkraft som gjør at forsyningssikkerheten er bekymringsfull. For å bedre forsyningssikkerheten er mer vannkraftutbygging neppe den beste løsningen; det er nettopp avhengigheten av nedbør som skaper problemet. Mer varme i energiforsyningen og mer effektiv utnyttelse av energien er langt bedre løsninger.


Øystein Folden Leder, Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte Naturvernforbundets arbeid for bevaring av vassdraga våre