Surnadal kommune sine rutiner knytt til nydyrking i landbruket

Naturvernforbundet spør Surnadal kommune kva rutiner kommunen har for handsaming av saker om nydyrking. Bakgrunnen er uro for manglande vurdering av konsekvensar for naturmangfald.

Naturvernforbundet er kritiske til at Surnadal kommune ikkje stiller krav til konsekvensutgreiing når det i saksbehandlinga kjem fram at det samla området som skal dyrkast opp er langt større enn det ein enkeltsøknaden omfattar.

Naturvernforbundet meiner ei konsekvensutgreiing også er nødvendig for å få fram betre informasjon om naturmangfaldet i området.

Avslutningsvis stiller Naturvernforbundet spørsmål om den metoden som blir nytta er heldig med omsyn til avrenning, erosjon og klima.