Svar frå Atlanterhavstunnelen AS

Epost 26. august 2008.

Hei!

Her kommer saksoppsettet som lå til grunn for styrevedtaket t o. Jeg legger også ved et leserinnlegg som prøver å forklare utgangspunktet for hele denne situasjonen, nemlig at passasjerandelen på dette sambandet er svært stor og en betaling herfra, også fra kollektivtransporten, var helt avgjørende for å få realisert prosjektet.

Mvh

Atlanterhavstunnelen AS

Arve Mjelva

Atlanterhavstunnelen og bompengeinnkreving

Jan Frode Helmersen, jeg er helt enig, automatisk betaling gjennom AutoPASS-systemet er langt mer rasjonelt enn et manuelt system. Det finnes neppe heller noen som er uenig i dette.

Som du kjenner til er AutoPASS-systemet basert kun på betaling for bil. Det normale er da at passasjerinntektene legges inn i biltaksten slik at denne blir noe høyere enn de ellers ville vært. Det spesielle ved Kristiansund-Bremsnes og Atlanterhavstunnelen er at passasjerandelen er svært høy. Skulle disse passasjerinntektene legges inn i biltaksten ville disse takstene bli så høye at avvisningseffekten ville bli svært stor. Alternativt kunne en tenke seg at en så bort fra passasjerinntektene. Uansett ville inntektstapet for prosjektet bli betydelig.

Vegmyndighetene regnet på dette og fant ut at et AutoPASS-system ville forverre finansieringen med 100 mill kroner. Alle som har fulgt arbeidet med Atlanterhavstunnelen vet at 100 mill ekstra ikke var/er å oppdrive.

Valget var derfor greit; enten realisere tunnelen med manuell passasjerbetaling, eller droppe hele prosjektet.

Selskapets styre, berørte kommuner, fylke, Regjering og Storting valgte å realisere prosjektet. Alle skulle nok ønske at det var mulig å bruke et mer rasjonelt innkrevingssystem.

For øvrig, i løpet av det siste året har vi forsøkt å invitere Vegdirektoratet med i en prosess for å få etablert et automatisert innkrevingssystem for Atlanterhavstunnelen som også tar vare på passasjerinntektene. Vegdirektoratet har nok dårlig erfaring med slike system og har ikke villet gå inn i en slik prosess.

Atlanterhavstunnelen AS

Arve Mjelva

Saksoppsett

Søknad om fritak for betaling for kjøretøy i kollektivtrafikk gjennom Atlanterhavstunnelen.

I brev at 8. august 2008 fra Møre og Romsdal Fylke, Samferdselsavdelinga, søkes det om fritak for betaling for kjøretøy i kollektivtrafikk gjennom Atlanterhavstunnelen (se vedlegg).

Rammen for arbeidet med Atlanterhavstunnelen er gitt i St. prp. nr. 28 (2005-2006) Om utbygging og finansiering av vegsambandet rv 64 Bremsnes-Kristiansund (Atlanterhavstunnelen) i Møre og Romsdal. Her står det bl. a.;

….For kollektivtransport i rute er det lagt til grunn bompengeinnkrevjing av både kjøretøy og passasjerar….

Videre står det i proposisjonen;

….Ved endelig fastsetting av takstnivå er det en føresetnad at netto bompengeinntekt ikkje blir redusert i forhold til det som er lagt til grunn i denne proposisjonen…

Det er også grunn til merke seg vedtakene i Møre og Romsdal Fylke, Kristiansund, Frei og Averøy kommune. Her står det bl. a. følgende:

Det er ein føresetnad at passasjerar i kjøretøy og kollektivtransport i rute skal betale.

I alle vedtak frem tom Stortinget er det forutsatt betaling fra både buss i rute og passasjerer.

Et positivt resultat av denne søknaden forutsetter derfor ny behandling i alle instanser.

En behandling nå ville også bety at det ble fremmet en sak der det ble lagt opp til å gi avkall på inntekter før en får erfaring med trafikkutviklingen i sambandet, og før en vet med sikkerhet at engangsveksten i biltrafikken blir på 60%!

Det er tvilsomt om vegmyndighetene ville gå inn for en slik sak.

Det anbefales derfor at vi ikke går inn for søknaden.

Kristiansund 18. august 2008.

Arve Mjelva