Svar frå SV

Svaret frå SV 12. januar 2009.

Hei og godt nytt år!

Seint men godt: tusen takk for svært konstruktivt innspel til arbeidsprogrammet til SV!

Heldigvis ligg mange av dei tema de nemner i programframlegget, men fylkesstyret i SV

har i tillegg sendt inn fleire endringsframlegg i tråd med det de nemner, som me håpar skal få gjennomslag. Det gjeld m.a.

Kap 2, Klima og Miljø, Linje 282: Det må stilles krav om klimahandlingsplaner i alle kommuner og fylker, og det må sikres tilstrekkelig kompetanse til utarbeiding og gjennomføring av disse.

Kap 2, Klima og Miljø, Linje 304: SV arbeider derfor for en grønn skatteveksling med fordelingsog distriktsprofil. Det vil si at miljøskatter kompenseres i form av lavere skatt på arbeid for de med lavest inntekt og utjevning av distriktsulemper.

Kap 2, Klima og Miljø, Linje 324: En betydelig del av pensjonsfondet må investeres i selskap som driver med fornybar energi og miljøvennlig teknologi.

Kap 2, Klima og Miljø, Linje 346: Norge må gjennom bistand, kompetanse- og teknologioverføring bidra til at fattige lands nødvendige velstandsvekst skjer på en bærekraftig måte

Kap 2, Klima og Miljø, Linje 401: …sparepotensialet. Passivhus må bli standard for nye bygg i framtide

Kap 2, Klima og Miljø, Linje 424: : …vindkraftutbygging. Lokalisering og størrelse på anleggene avklares gjennom fylkesvise vindkraftplaner med grundige konsekvensanalyser i forhold til landskap og biologisk mangfold.

Kap 2, Klima og Miljø, Linje 433-444: For å redusere bruken av elektrisk strøm til oppvarming må det derfor legges til rette for vannbåren varme i alle bygg, og fjernvarme der det er naturlig. Staten må gjennom Enova bidra til utvikling av denne infrastrukturen for fleksibel oppvarming. Eksempler på framtidsretta oppvarmingskilder er bioenergi som ved, pellets og flis, varme fra jord, luft og sjø og sol, avfall, biogass fra husdyrgjødsel, energivekster og spillvarme.

Kap 2, Klima og Miljø, Linje 508:…områder. Også på Mørekysten går SV inn for petroleumsfrie soner, av hensyn til de rike gyteområda for fisk. Oljeselskapa får derfor ikke flere konsesjoner på Mørekysten, men de kan sjøl være med og sikre framtidig aktivitet i eksisterende felt ved å finansiere rensing og lagring av CO2 i et spleiselag med staten

Kap 2, Klima og Miljø, Linje 562: SV vil arbeide for en ny kraftlinjepolitikk, hvor nye store kraftlinjer der det er nødvendig legges i jord – eller sjøkabel for å hindre store naturinngre

Kap 2, Klima og Miljø, Linje 621-622: Parallelt med planlegging og som et første skritt i etablering av et høyhastighetsnettet vil SV prioritere nødvendig modernisering og utbedring av jernbanenettet.

Kap 2, Klima og Miljø, Linje 676: Kollektivtransporten skal være ryggraden i transportsystemet

Kap 2, Klima og Miljø, Linje 761-765: Forutsatt at arbeidet med et sertifiseringssystem for biodrivstoff som sikrer bærekraftig produksjon som ikkje går ut over matproduksjon eller biologisk mangfold lykkes, vil SV øke omsetningspåbudet for biodrivstoff i markedet

Kap. 7: En framtidsrettet næringspolitikk, 7.10: Produksjon av mat, Linje 3449.3450:

Store mengder matjord går tapt hvert år. Befolkningsøkning og matvarekrise gjør det nødvendig å øke produksjonen av mat i verden. Klimaproblemet og mangel på energi krever at alle land verner om den lokale matproduksjonen gjennom å ta vare på verdifull matjord. Et miljøvennlig, framtidsretta jordbruk er småskala og mangfoldig, og basert på lokale ressurser.

For å verne om grunnlaget for lokalprodusert mat vil SV arbeide for å for å styrke jordvernet gjennom å :

Kreve at alle kommuner har en jordbruksplan

Kreve jorbruksfaglig utredning i alle regulerings- og fradelingssaker i LNF område.

Vurdere å innføre jordavgift ved omdisponering og nedbygging av dyrka og god dyrkbar jord

En framtidsrettet næringspolitikk, Linje 3452-3454: går ut og vert erstatta med:

For å opprettholde en bruksstruktur som sikrer bosetting, stell av

kulturlandskapet og produksjonsmiljøet i bygdene vil SV:

styrke inntekta til bonden

styrke strukturprofilen på tilskudda i jordbruksavtalen

fjerne den private kvoteomsetninga

streng praktisering av bo- og driveplikten

sikre videre drift av jordbrukseiendommer ved å bruke skattelovgivninga slik at det lønner seg å selge bruk i drift i stedet for å ”slakte ” dem.

stille sterkere krav til jordbruksfaglig kompetanse for kjøpere av jordbrukseiendommer

Kap. 10 Fred og Solidaritet, etter linje 4779 : Spesielt må Norge og andre rike land gi økonomisk kompensasjon til fattige nasjoner som ikke er skyld i klimaendringene, men som har fått livsvilkår og matproduksjon vesentlig forverret på grunn av disse(endringene)

Mvh

Ingrid Opedal

miljøpolitisk kontakt i Møre og Romsdal SV