Tildeling av jerv frå kvoten av tilleggsdyr i løpet av fellingssesongen

Epost frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Oversyn på rovbase viser felling av fleire jerv utanfor yngleområdet i Møre og Romsdal enn det som går fram av opprinneleg kvotetildeling. Naturvernforbundet har undersøkt kva årsaken kan vere, og fann ingen vedtak for region 6 på rovviltportalen som kan gi ei forklaring på dette. Vi ringte difor Fylkesmannen for å spørje nærare 8.2.2012. Vi forsto då at Fylkesmannen har gjort to vedtak den seinare tida for bruk av tilleggskvoten. Vi forsto det slik at det var rett at desse to dokumenta ikkje var lagt inn på nemnte nettstad.

Dei to vedtaka fatta av Fylkesmannen vedkjem våre interesser. Vi ber om å få innsyn i dokumenta. Det er mest lagleg om desse blir sendt til moreromsdal@naturvern.no

Med helsing

Øystein Folden

Svar:

Til Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

Tildeling av jerv frå kvoten av tilleggsdyr i løpet av fellingssesongen

Vedtak om kvote for reservedyr ligger inne i opprinnelig vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i region 6. Vi anser derfor at det er en del av det enkeltvedtaket som blant annet naturvernforbundet har kunnet klage på – og har klaget på. (Så langt vi har oversikt er ikke klagen ferdigbehandlet i Miljøverndepartementet.)

Vi ser at fordeling av dyr fra tilleggskvoten i løpet av sesongen må oppfattes som enkeltvedtak, og beklager derfor at vi ikke har kunngjort aktuelle iverksettingsvedtak. Vi kan likevel vanskelig se noen reell effekt av en klage på denne typen vedtak som skjer i februar siden fellingsperioden ikke varer lengre enn  til og med 15. februar. Med tre ukers klagefrist og tidsbruk til klagebehandling, vil denne typen klagebehandling ofte ikke kunne skje før fellingsperioden ar avsluttet.

Jeg foreslår følgende:

Dersom noen med rettslig klageinteresse ønsker å ha innvirkning på bruk av reservekvoten av jerv i løpet av fellingsperioden bør det skje ved at det fremmes gjennom ordinær klagebehandling knyttet til kvotevedtak i august. Det er da naturlig at klager ber om at det settes vilkår i kvotevedtaket om hvilke delområder som skal kunne tildeles tilleggsdyr og eventuelt andre vilkår som klager måtte ønske; for eksempel knyttet til kjønn på allerede uttatte dyr.

For inneværende sesong er det tildelt følgende kvoter på jerv i Møre og Romsdal:

Innafor jerveområdet: 3 dyr

Utafor jerveområdet: 6 dyr + 2 tilleggsdyr + 1 tilleggsdyr = 9 jerver totalt

Følgende felling har skjedd:

Innafor jerveområdet: 1 dyr (på ordinær lisensfelling)

Utafor jerveområdet: 5 dyr (på ordinær lisensfelling) + 3 dyr felt av SNO på oppdrag fra DN = 8 jerver totalt

Restkvote i Møre og Romsdal pr 14.02.2012 kl 10.09 er etter dette:

Innafor jerveområdet: 2 dyr

Utafor jerveområdet: 1 dyr

Denne e-posten blir ført i vårt arkiv, og er følgelig vårt svar på krav om dokumentinnsyn.

Vi vil vurdere praksisen på dette saksområdet i samråd med de to andre fylkesmennene, DN og rovviltnemnda forut for neste lisensfellingsperiode.

Med hilsen

Ulf Lucasen

Seksjonssjef

Naturforvaltningsseksjonen

Miljøvernavdelinga

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

71 25 88 59 / 480 22 090

Vedlegg:

1) e-post fra Inge Hafstad datert 02.02.2012 med forslag til tildeling. Vedtatt pr e-post/telefon 03.02.2012 kl 15 – (Lagt ut på telefonsvarer på 71245040)

2) e-post fra Inge Hafstad datert 09.02.2012 vedlagt e-post fra Ulf Lucasen datert 08.02.2012. Vedtatt pr e-post/telefon 09.02.2012– (Riktige kvoter på telefonsvarer på 71245040)

Vedlegg 1:

Hei

Har ikke fått helt klarhet i hva som ble utfallet i forespørselen om tildeling av jerv fra reservekvoten. Har vært i kontakt med Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/Ulf Lucasen og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/Kjell Vidar Seljevoll og begge rapporterer om aktivitet av både jerv og jegere i områdene uten mål om yngling. I begge disse områdene er det igjen et dyr på kvoten. Begge fylkesmennene ønsker at kvoten ikke blir begrensende de siste to ukene av lisensfellingsperioden. Med bakgrunn i dette foreslår sekretariatet på vegne av alle fylkesmennene følgende vedtak:

  • Område uten mål om yngling i Møre og Romsdal tildeles 2 (to) tilleggsdyr av reservekvoten for lisensfelling av jerv.
  • Område uten mål om yngling Sør-Trøndelag (bortsett fra Fosenhalvøya) tildeles 1 (et) tilleggsdyr av reservekvoten for lisensfelling av jerv.
  • Fylkesmennene gis myndighet til ytterligere tildelinger fra reservekvoten ut lisensfellingsperioden for jerv 2011/12.

Tidligere er det tildelt et dyr fra reservekvoten til område med mål om yngling i Sør-Trøndelag, slik at reservekvoten pr. dags dato er på seks dyr. Oversikt over felte jerver finner dere på www.rovbase.no og i vedlagte dokument.

Ber om at vedtaket kan fattes med at rovviltnemndas medlemmer gir tilbakemelding på forslaget på e-post innen i morgen fredag den 3. februar 2012 kl. 14.00.

mvh

Inge Hafstad

Seniorrådgiver

Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

tlf: 74 16 80 66

Vedlegg 2:

Hei

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har ingen innvendinger mot at det tildeles et ekstra dyr til område uten mål om yngling i Møre og Romsdal.

mvh

Inge Hafstad

Seniorrådgiver

Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

tlf: 74 16 80 66


Fra:Ulf Lucasen [mailto:Ulf.Lucasen@fmmr.no]
Sendt: 8. februar 2012 08:35
Til: Hafstad Inge; Seljevoll, Kjell Vidar
Kopi: Toril Melheim Strand; Åshild Melkeraaen; Nøstvold Lina; Vesterhus Julie; Brit Eldrid Barstad; Wibe Kristian; Karlsen Svein Anders; Stein-Arne Andreassen; Lindis Nerbø
Emne: Forslag til vedtak

Hei

Etter at SNO har tatt ut 2 jerv i Møre og Romsdal de siste dagene (4. februar: tispe i Vistdalen og 7. februar: hann i Volladalen, Trollheimen) er resterende kvote i område uten mål om yngling i Møre og Romsdal ett dyr.

Det er fremdeles jerv og aktive jervejegere med åteplasser knyttet til Trollheimen.

Det er det også i områdene vest for jerveområdet i sør innafor kommunene Norddal og Stordal. I dette området i sør er det observert to ulike jerveindivid på en av åteplassene. Dette området i sør (Rauma, Norddal, Stordal, Vestnes og Stranda) har enkelte år tidligere hatt vesentlige tap til jerv, og det er grunn til å frykte tap i dette området kommende år dersom det ikke blir tatt ut jerv før beitesesongen.

Jeg foreslår derfor å tildele ytterligere 1 (ett) tilleggsdyr til område uten mål om yngling i Møre og Romsdal.

Med bakgrunn i vedtaket som står i e-posten nedenfor ber jeg om tilbakemelding fra Fylkesmennene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag på om dere aksepterer tildeling av ett tilleggsdyr til område uten mål om yngling i Møre og Romsdal. (Dersom dette aksepteres er det igjen 2 dyr på reservekvoten)

Med helsing

Ulf Lucasen

Seksjonssjef

Naturforvaltningsseksjonen

Miljøvernavdelinga

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

71 25 88 59 / 480 22 090

Fra:Hafstad Inge [mailto:iha@fmnt.no]
Sendt: 3. februar 2012 14:44
Til: Ulf Lucasen; Seljevoll, Kjell Vidar; Åshild Melkeraaen; Nøstvold Lina; Vesterhus Julie; Brit Eldrid Barstad; Wibe Kristian; Karlsen Svein; Stein-Arne Andreassen
Kopi: Toril Melheim Strand; Arne Braut; Sten Jønsson; Ida Marie Bransfjell ; Advokat Siw Bleikvassli; Bjørn Engen
Emne: VS: Forslag til vedtak

Hei

Da har jeg fått tilbakemelding fra 3 medlemmer av nemnda, deriblant Toril, og alle er positiv til vedtaket. Dette betyr at vedtaket er gyldig fra og med i dag. Vedtaket vil bli utsendt som vanlig over helga.

Vedtak:

  • Område uten mål om yngling i Møre og Romsdal tildeles 2 (to) tilleggsdyr av reservekvoten for lisensfelling av jerv.
  • Område uten mål om yngling Sør-Trøndelag (bortsett fra Fosenhalvøya) tildeles 1 (et) tilleggsdyr av reservekvoten for lisensfelling av jerv.
  • Fylkesmennene gis myndighet til ytterligere tildelinger fra reservekvoten ut lisensfellingsperioden for jerv 2011/12.

mvh

Inge Hafstad

Seniorrådgiver

Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

tlf: 74 16 80 66


Fra:Hafstad Inge
Sendt: 2. februar 2012 14:09
Til: ‘Toril Melheim Strand’; Arne Braut; Sten Jønsson; Ida Marie Bransfjell ; Advokat Siw Bleikvassli; Bjørn Engen
Kopi: Ulf Lucasen; kvs@fmst.no; Nøstvold Lina; Lindis Nerbø; Seljevoll, Kjell Vidar; Brit Eldrid Barstad; Wibe Kristian; Vesterhus Julie; Åshild Melkeraaen
Emne: Forslag til vedtak

Hei

Har ikke fått helt klarhet i hva som ble utfallet i forespørselen om tildeling av jerv fra reservekvoten. Har vært i kontakt med Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/Ulf Lucasen og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/Kjell Vidar Seljevoll og begge rapporterer om aktivitet av både jerv og jegere i områdene uten mål om yngling. I begge disse områdene er det igjen et dyr på kvoten. Begge fylkesmennene ønsker at kvoten ikke blir begrensende de siste to ukene av lisensfellingsperioden. Med bakgrunn i dette foreslår sekretariatet på vegne av alle fylkesmennene følgende vedtak:

  • Område uten mål om yngling i Møre og Romsdal tildeles 2 (to) tilleggsdyr av reservekvoten for lisensfelling av jerv.
  • Område uten mål om yngling Sør-Trøndelag (bortsett fra Fosenhalvøya) tildeles 1 (et) tilleggsdyr av reservekvoten for lisensfelling av jerv.
  • Fylkesmennene gis myndighet til ytterligere tildelinger fra reservekvoten ut lisensfellingsperioden for jerv 2011/12.

Tidligere er det tildelt et dyr fra reservekvoten til område med mål om yngling i Sør-Trøndelag, slik at reservekvoten pr. dags dato er på seks dyr. Oversikt over felte jerver finner dere på www.rovbase.noog i vedlagte dokument.

Ber om at vedtaket kan fattes med at rovviltnemndas medlemmer gir tilbakemelding på forslaget på e-post innen i morgen fredag den 3. februar 2012 kl. 14.00.

mvh

Inge Hafstad

Seniorrådgiver

Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

tlf: 74 16 80 66