Tilhøve kring bruk av husdyrgjødsel i Tingvoll

Naturvernforbundet tek opp spreiing av husdyrgjødsel utanfor vekstsesongen. Dette gir auka forureining av vassdraga i Tingvoll.

Naturvernforbundet inviterer landbruket i Tingvoll og kommunen til dialog.

Øystein Folden er leiar av Naturvernforbundet i Tingvoll. Han har telefon 91 81 25 42. Ja, dette er viktig. Eg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Eg vil gjerne støtte arbeidet Naturvernforbundet gjør for å ta vare på naturen

Brevet frå Naturvernforbundet

Brev frå Tingvoll landbruksråd

Dispensasjon frå Tingvoll kommune