Tillatelser til håndtering av bromert avfall fra Ålesundstunnelene

Naturvernforbundet har bede om å få vere høyringsinstans i kva som skal skje med det farlege avfallet med bromerte flammehemmarar som er tatt ut av Ålesundstunnelane. Det er eit ønskje det har vore vanskeleg for Møre og Romsdal fylke å etterleve, men bot og betring er lova.

Fra: Kolbjørn Megård [Kolbjorn.Megard(a)fmmr.no]
Sendt: 21. mars 2007 11:39
Til: moreromsdal(a)naturvern.no
Emne: SV: Tillatelser – Ålesundstunnelene

Vi har ikke tenkt å holde saken hemmelig.

Vi har fått en søknad av 05.01.2007 fra Tafjord Kraftvarme om tillatelse til å brenne mattene

Behandling av farlig avfall må godkjennes av SFT evt bli delegert til fylkesmannen (Møre og Romsdal fylke) i hver enkelt sak.

Vi tok derfor saken opp i brev til SFT 01.02.2007 og fikk 09.03.2007 delegert myndighet.

Vi har til nå ikke hatt tid til å vurdere saksbehandlingen eller å skrive noen tillatelse.

Da vi ble kontaktet i går av NRK fant vi det hensiktsmessig å signalisere det synspunkt som lå til grunn da vi tok saken opp med SFT, at brenning av avfall som inneholder bromerte flammehemmere allerede er tillatt på anlegget ut fra en vurdering av forbrenningsprosess, temperaturer og rensing. Dette gjelder næringsavfall som kan inneholde visse mengder bromerte flammehemmere ( 100 % utsortering er ikke alltid er praktisk mulig). Denne vurderingen var basert på prøvebrenning og målinger på et utvalg forbrenningsanlegg i Norge. Det spesielle nå er at avfallet er utsortert som en fraksjon som dermed blir farlig avfall og som krever særskilt formalisering som nevnt.

Vi vurderer ikke deponering av mattene som hensiktsmessig løsning. Materialgjenvinning av plast som inneholder miljøgifter er ikke aktuelt. Vi ser brenning av mattene som mest aktuell behandlingsmåte. Forbrenning av mattene kan skje i tilvarende anlegg som på Grautneset, evt i sementovnen i Brevik. I vår kontakt med andre fylke har vi fått tilbakemelding om at det er gitt tillatelse til å brenne tilsvarende avfall på forbrenningsanlegget på Senja (Troms). Tillatelse til brenningen på Senja og seinere endring ligger ved til orientering. Som opplyst i tillatelsen fra Fylkesmannen i Troms har ikke søknaden vært gjenstand for offentlig høring.

Dersom Naturvernforbundet i Møre og Romsdal har generelle eller spesielle synspunkter, inviteres herved til innpill.

Med hilsen

Kolbjørn Megård

Møre og Romsdal fylke

Areal- og miljøvernavdelinga

Fylkeshuset 6404 Molde
Tlf 71 25 84 23 Faks 71 25 85 09 Mobil 975 24 124
Epost: km(a)fmmr.no

Møre og Romsdal fylke er sertifisert som Miljøfyrtårn

Privat tlf 71 25 49 49
Epost: kolbjorn.megard(a)organizer.net


Fra: Naturvernforbundet i Møre og Romsdal
Sendt: 20. mars 2007 21:22
Til: postmottak(a)sft.no; post(a)mrfylke.no
Emne: VS: Tillatelser – Ålesundstunnelene

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal sendte i november 2006 ei melding til SFT og Møre og Romsdal fylke om at både fylkeslaget og lokallaget i Ålesund hadde interesse av å bli involvert i saksbehandlinga knytt til avfall med bromerte flammehemmarar. Naturvernforbundet i Møre og Romsdal og Naturvernforbundet i Ålesund og omegn har ikkje høyrt noko meir verken frå SFT eller frå Møre og Romsdal fylke etterpå.

Ut frå eit oppslag på NRK i dag ser det ut til at det skjer noko i denne saken. Naturvernforbundet går framleis ut frå at vi vil få høve til å få uttale oss til eventuelle søknader om behandling av dette avfallet. Vi reknar også med at vi umiddelbart vil få tilsendt alle dokument i saka.

Oppslaget på NRK tyder på at denne saka har kome ganske langt. Har de noko forklaring på kvifor de fram til no har forsøkt å halde denne saka hemmeleg?

Øystein Solevåg

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

Telefon 40 23 47 05

Epost moreromsdal(a)naturvern.no

Internett www.naturvern.no/moreromsdal

Tunnelmatter skal brennast

Tafjord Kraftvarme får male opp og brenne 200 tonn med tunnelmatter som blir fjerna frå Ålesundstunnelane. Mattene inneheld miljøgifta bromerte flammehemmarar.


Av

Odd Sørås

Publisert i dag 14:05 Oppdatert i dag 14:14

Vegger og tak i Ellingsøytunnelen og Valderøytunnelen er dekte med matter av plastskum som er påsprøytt betong, i alt 108 000 kvadratmeter. Dels er dei fjerna, dels skal dei fjernast, men det var lenge uvisst kva som skulle gjerast med dei.

Farleg avfall

Mattene av PE-skum blei monterte som vass-sikring då tunnelane blei bygde for 20 år sidan. Seinare blei dei dekte av eit lag sprøytebetong for å minske brannfaren. Dei brannfarlege mattene er ei viktig årsak til at tunnelane mellom Ålesund og Valderøya skal rehabiliterast. Det er slått fast at dei inneheld så mykje av miljøgifta bromerte flammehemmarar at dei må sjåast på som farleg avfall.

Tafjord Kraftvarme AS har søkt Fylkesmannen/Møre og Romsdal fylke om å få brenne mattene. Søknaden blei send over til Statens forureiningstilsyn for å avklare spørsmål omkring saksgangen, og SFT finn det naturleg at Fylkesmannen/Møre og Romsdal fylke avgjer saka.

Uproblematisk

– Tafjord Kraftvarme får løyve til ta seg av tunnelmattene. Å brenne slike matter er prøvd før ved tilsvarande anlegg, og det viser seg at det ikkje fører med seg problem, seier seksjonssjef Kolbjørn Megård i Møre og Romsdal fylke.

– Av omsyn til forbrenninga skal mattene malast opp og blandast med anna avfall før dei går i forbrenningsomnen. Når temperaturen blir høg nok, blir dei bromerte flammehemmarane brotne ned til andre stoff, og det er ingen grunn til å frykte auka utslepp av farlege stoff frå forbrenningsanlegget på Grautneset, seier Kolbjørn Megård.

(NRK)

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/more_og_romsdal/1.2084972


—–Opprinnelig melding—–
Fra: Naturvernforbundet i Møre og Romsdal
Sendt: 20. november 2006 12:58 Til: ‘Arkiv SFT’; post(a)mrfylke.no Emne: SV: Tillatelser – Ålesundstunnelene

Vi ber om at også lokallaget vårt i Ålesund blir halde orientert i denne saka. Adressa er:

Naturvernforbundet i Ålesund og omegn Kjersti Finholt 6037 EIDSNES Telefon 92 29 97 38 Epost alesund(a)naturvern.no Internett www.naturvern.no/alesund


—–Opprinnelig melding—–
Fra: Arkiv SFT Sendt: 20. november 2006 11:37 Til: moreromsdal(a)naturvern.no
Emne: SV: Tillatelser – Ålesundstunnelene

SFT bekrefter å ha mottatt dokumentene.

Vennlig hilsen Arkivet

Statens forurensningstilsyn (SFT)
E-post: postmottak(a)sft.no
Telefon: 22 57 34 00 – Faks: 22 67 67 06 Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo (Strømsveien 96)

—–Opprinnelig melding—–
Fra: Naturvernforbundet i Møre og Romsdal
Sendt: 16. november 2006 19:47 Til: post(a)mrfylke.no; Arkiv SFT Emne: Tillatelser – Ålesundstunnelene

Naturvernforbundet har gjennom media blitt kjent med at Møre og Romsdal fylke og Statens forurensningstilsyn i samband med renoveringa av
Ålesundstunnelane vurderer å gi løyve til disponering av avfall som innehalder bromerte flammehemmarar.

Dette er eit felt Naturvernforbundet har engasjert seg mykje i, og vi ber om
å få høve til å gi uttale i dei aktuelle sakene. Vi har direkte interesse i den aktuelle saka, m.a. gjennom vårt brev med spørsmål til Statens vegvesen.
Dette er omtala på våre heimesider på adressa
/cgi-bin/naturvern/imaker?id=95322.

Vi ber om at all korrespondanse i saka blir sendt elektronisk til
moreromsdal(a)naturvern.no eller i post til Naturvernforbundet i Møre og Romsdal v/Øystein Folden, 6630 TINGVOLL.

«Søknad» frå Tafjord Kraftvarme om brenning

Brev frå Møre og Romsdal fylke til SFT om delegering

Delegering frå SFT

Tillatelse Senja

Endringer Senja