Tipping av jord og stein gir tap av natur

Ulovlige massedeponi kan i tillegg til tap av natur også føre til spredning av fremmede arter og forsøpling. Dette har lokallaget i Molde nylig tatt opp.

Massedeponi som begynner med reine jord og steinmasser kan etter hvert utvikle seg til ulovlige avfallsplasser. Dette er en grunn til at de ulovlige massedeponiene krever rask oppfølging av kommunene. 

En etablert praksis er dessverre at det alt for ofte kun blir inngått en muntlig avtale om tipping av overskuddsmasser mellom en maskinentreprenør som graver ut ei tomt eller flere og en grunneier i nærheten. Etter hvert kan det som begynte med noen få lass jord og stein utvikle seg til et stort ulovlig massedeponi.

Når det skal tippes jord- og steinmasser i naturen, er det nødvendig med kommunal godkjenning. Kommunene er pliktige til å vurdere aktuelle områder til massedeponi etter både plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven, kulturminneloven, friluftsloven osv.

Naturvernforbundet mener at kommunene må ta lovpålagt ansvar og få stoppet ukulturen.