Tipping av stein og jord Årødalen

Uttalelse til reguleringsplan for utvidelse av massedeponi i Stokkevelta

Rene jord- og steinmasser fra tomter og andre byggeprosjekt er ikke avfall, men en ressurs som kan gjenbrukes og på den måten hindre nye naturinngrep. 

I vår uttalelse til en reguleringsplan for utvidelse av et massedeponi i Stokkevelta, skriver vi at planen gir en lite framtidsrettet løsning.

Overskuddsmasser av jord og stein er en ressurs som vi ønsker blir vurdert med tanke på gjenbruk. Vi regner med at vesentlige mengder av det som blir mottatt kan gå inn i en sirkulær økonomi. Vi finner ikke noen tanker om gjenbruk i verken administrasjonen sin saksutredning eller i planbeskrivelsen.

Ett av alternativene kan være at stein blir levert til pukkverket like ved som et alternativ til stadig mer uttak av ny stein. Etter hvert kan det bli behov for masser for å fylle igjen en del av steinbruddene i Årødalen. Her er store landskapsmessige utfordringer.