Tresfjordbrua og Vågetunnel – konsekvensar

Epostkorrespondanse med Roald Fiksdal i Tresfjordbrua AS.

Subject: SV: Miljøkonsekvensar av Tresfjordbrua og Vågetunnel Date: Sat, 19 Jan 2008 17:16:50 +0100 From: Roald Fiksdal <roald.fiksdal(a)triangel.no> To: <moreromsdal@naturvern.no> CC: Torgeir Stene TBAS torgeir.stene(a)tresfjordbrua.no

Hei, takk for henvendelsen.
Det foreligger nylig oppdaterte tall for norsk vareeksport. Fra Møre og Romsdal har den årlige eksporten økt fra 13 mrd til 28 mrd siden 1997, og det innebærer at andelen herfra i samme periode er gått opp fra 8 til 9 % av landets totale vareeksport.
Jeg har dessverre ikke tall for andelen som fraktes på vei, men det sies fra NHO at mesteparten transporteres på vogntog langs E136 (Ålesund - Dombås) og videre til Oslo, delvis via Raumabanen.
Av en årsdøgntrafikk på 1 200 - 1 500 utgjør tungtrafikken mellom 25 og 35 % (2001-tall, Statens Vegvesen). Tungtrafikken har igjen økt med 28 % siden den gang, mens personbiltrafikken har økt med ca 12 %, så den totale andelen tunge kjøretøyer er stigende.
Trafikanter fra Ålesund vil spare ca 22 km, fra Vestnes ca 15 km. Basert på trafikktallene fra 2001 betyr dette 15 mill færre km, 1,5 - 2 mill færre liter drivstoff, 150 000 - 200 000 sparte kjøretimer. Grovt omregnet til årlige utslipp tilsvarer dette ca 1 400 personbilenheter.

Siden det også dreier seg om en meget ulykkesutsatt veistrekning, med rundt regnet et dødsfall årlig de siste 30 år, vil en utbedring med bru og tunnel også kraftig påvirke dette forholdet.

Som et trafikksikerhets- og miljømessig kjempeprosjekt håper vi at alle gode krefter ser nødvendigheten av å få gjort noe så raskt som mulig. Når næringslivet i tillegg ønsker forholdene forbedret skulle det la seg gjøre.
For ytterligere informasjon vedlegger jeg en nylig oppdatert presentasjon av fellesprosjektet Tresfjordbrua/Vågetunnelen, i tillegg til et kart over vegstandarden på E136, slik vegvesenet ser det. Jeg vil sette pris på å høre fra deg om saken.
Med vennlig hilsen

Roald Fiksdal telefon +47 995 89 040
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Naturvernforbundet i Møre og Romsdal [mailto:moreromsdal(a)naturvern.no]
Sendt: 18. januar 2008 23:21 Til: Roald Fiksdal Emne: Miljøkonsekvensar av Tresfjordbrua og Vågetunnel
Hei, finn vi miljøutgreiingar og planstatus for desse prosjekta på ei adresse på internett, eg finn ikkje så mykje på www.tresfjordbrua.no no?

Det blir i mange samanhengar sagt at dette er ein viktig eksportveg, på
http://www.rbnett.no/article/20080118/LOKALNYTT/25353195/1011 blir det sagt at 60 % av eksporten i Noreg kjem frå "vår region", eit interessant men neppe presist tal. Har de data på kor viktig strekninga er som eksportåre, altså kor mykje eksport som går på strekninga?
Øystein Solevåg Naturvernforbundet i Møre og Romsdal 40 23 47 05 moreromsdal(a)naturvern.no www.naturvern.no/moreromsdal

Presentasjon av Tresfjordbrua og Vågetunnelen – januar 2008

Kart over stamvegene i Møre og Romsdal