Tursti rundt Herjevatnet – Naturvernforbundet i Rauma ber om settefylkesmann

Naturvernforbundet i Rauma krevjer settefylkesmann.

Saka gjeld:  Saksnr.: 2014/4818 Sak: Rauma kommune – klage byggesak – tursti rundt Herjevatnet – Holmemstranda Idrettslag – jfr. sak 14/1272

Fylkesmannen har i denne saka avgitt fråsegn som kan bli eit aktuelt vurderingstema i klagesaka. Det er gjort ved brev frå Fylkesmannen 6.3.2014 i sak 14/1272.

Vi gjer samtidig merksam på at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har vore setjefylkesmann for den overordna arealplanen som gjeld for dette området og som også kan bli eit aktuelt vurderingstema i klagesaka.

Vi bed om at det blir oppnemnt setjefylkesmann i saka.