– Uforsvarlig høy fellingskvote for gaupe

Naturvernforbundet i Nord- og Sør-Trøndelag har klaget på vedtaket i rovviltnemnda i region 6 om gaupekvote i 2008. Fylkesleder Per Flatberg i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag sier det er sterkt beklagelig at nemnda også i år har vedtatt en meget høy gaupekvote.

– Ikke minst forskrekkes vi over den høye andelen av hunngauper i den tildelte kvoten. Vi kan vanskelig tolke det annerledes enn at nemnda driver politisk forvaltning som ikke er basert på biologisk og faglig vurdering.

Flatberg får full støtte av Ottar Michelsen i Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag. – Både den generelle kvoten og hunndyrkvoten må senkes også i Sør-Trøndelag, understreker han.

Rovviltnemnda har behandlet klagen i telefonmøte og avvist den. Klagen er videresendt til Miljøverndepartementet. De to fylkeslagene har bedt departementet om rask behandling slik at en ikke på ny opplever at jakta er i full gang når klagen behandles.

Relaterte saker:
25.01.2007 Forslag om uforsvarlig høy avskyting av gaupe i region 6
03.02.2007 Økt andel av forebyggende midler til region 6
08.02.2007 Klage på gaupejakt som truer bestanden fortsatt ikke behandlet av Miljøverndepartementet
11.02.2007 – MD-vedtak er i strid med rovviltforskriften
23.01.2008 – Tilbakeslag for norsk rovviltpolitikk

Temasider: Artsvern, rovdyr og vilt Rovdyrbiblioteket Hva er en rovviltnemnd?

Klage på fellingskvote for gaupe i region 6 datert 13.01.2008