Uheldig om motorferdsel på Sula?

Kommentar til oppslag i Sulaposten 25. august 2005

Jeg vil beklage dersom oppslaget i Sulaposten 25. august om Naturvernforbundets holdninger til motorferdsel på Sula framsto som unødig konfliktorientert.

Naturvernforbundet ønsker at flest mulig kan glede seg over flotte naturen på Sulafjellet. Vi tror at for mye motorferdsel kan ødelegge litt for denne opplevelsen. Det er viktig at veien opp til Vonhytta blir vedlikeholdt og at lagshyttene blir vedlikeholdt og kan holde åpent for publikum. Dette bidrar til at flere får gode turopplevelser. Derfor er det riktig at det gis løyve til transport og vedlikehold av lagshyttene.

Det er to grunner til at Naturvernforbundet ikke ønsker å gi flere tillatelser til motorferdsel på Sulafjellet:

1) Naturvernforbundet mener at motorferdsel i utmark må begrenses for å unngå forstyrrelser på natur og for store konflikter med friluftslivet.

2) Naturvernforbundet mener at grensen bør settes ved ett løyve. Det er ikke ønskelig med flere motorkjøretøy som kan kjøre i utmark, det kan skape kontrollproblemer. Det blir neppe enklere for kommunene å si nei til løyve nummer to enn løyve nummer tre.

Av oppslaget i Sulaposten kan det se ut som om Naturvernforbundet mener Sula kommune bør avslå å gi løyve fordi søkerne er privatpersoner. Jeg kan forsikre at verken identiteten til søkerne eller den juridiske statusen deres har hatt noen innflytelse på hva Naturvernforbundet mener om motorferdsel i utmark. Derimot mener Naturvernforbundet det i denne saken er et prinsipielt skille mellom transport til lagshyttene, altså transport som kommer alle til gode, og transport til private hytter.

Med vennlig hilsen Kjersti Finholt Naturvernforbundet i Ålesund og omegn

Oppslaget i Sulaposten