Unike skoger i Møre og Romsdal – ny rapport fra Naturvernforbundet

I en fersk rapport beskriver Norges Naturvernforbund noen av de aller mest verneverdige skogsområdene i Norge. Hele åtte områder i Møre og Romsdal er på lista.

Skogområdene er verneverdige av forskjellige grunner. Noen av områdene peker seg ut som internasjonalt verneverdige fordi naturtypen eller artsmangfoldet er enestående. Andre er unike på grunn av sin urørthet. Atter andre representerer våre siste, større villmarkspregete områder under tregrensen. Begrepet ”unike” i rapportens tittel passer perfekt fordi mange av områdene finnes bare i ett eksemplar.

Åtte av områdene ligger i Møre og Romsdal:

Lokalitetenes fordeling på fylke og kommune med opplysninger om brutto areal (oftest grovt anslått og ikke synonymt med produktiv skog) og verneverdi (se kapittel 2.2) etter en skala der *** og **** utgjør de høyest rangerte og mest verneverdige områdene.

Fylke

Kommune

Lokalitet

Brutto areal

Verdi

Sør-Trøndelag/MR

Oppdal/Sunndal

Gråura

5500 daa

****

Møre og Romsdal

Nesset

Eikesdalen østside

>15000 daa

****

Møre og Romsdal

Norddal

Onilsafeltet

600 daa

***(*)

Møre og Romsdal

Norddal/Stranda

Lauvvikane – Linge

6000 daa

****

Møre og Romsdal

Stordal/Stranda

Ansok-Djupdalen

10000 daa

****

Møre og Romsdal

Sunndal/Tingvoll

Flå-Havdalen

8000 daa

****

Møre og Romsdal

Sunndal/Tingvoll

Durmålshaugen – Mulvikknuken

4000 daa

***

Møre og Romsdal

Tingvoll

Rottåsberga

2000 daa

***

Norsk institutt for naturforskning og Skogforsk har anbefalt å øke skogvernet til 4,6 % av det produktive skogarealet. Dette er viktig fordi nesten halvparten av de truete og sårbare artene, de såkalte rødliste-artene, lever i skog, men også for å bevare særegne naturmiljøer som naturdokumenter for ettertiden. Etter det store miljøtoppmøtet i Johannesburg i 2002 har Stortinget satt seg det ambisiøse målet at Norge skal stoppe tapet av biologisk mangfold innen 2010. Biologisk mangfold innebærer her både mangfoldet av arter og mangfoldet av naturtyper.

I denne situasjonen framstår økt skogvern som en av de viktigste naturvernoppgavene fram mot 2010. Men vi lykkes bare dersom vi velger ut de riktige områdene for vern, og prioriterer de mest unike områdene. Rapporten vil være et viktig utgangspunkt for Naturvernforbundets prioriteringer i sitt skogarbeid framover. Vi vil prøve å få til en presentasjon av rapporten på Sunndalsøra torsdag 15. juni. Ta kontakt med Øystein Folden eller Lars Haltbrekken for å avtale praktiske detaljer. Leder Øystein Folden i Naturvernforbundet er tilgjengelig på telefon 91 81 25 42. Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturverforbund, vil være på Sunndalsøra kulturfestival torsdag 15. juni. Han har telefon 91 61 21 91. Mer informasjon om rapporten er tilgjengelig på /cgi-bin/naturvern/imaker?id=86256.