Useriøs skremselspropaganda frå gasskraftkameratar

I forrige veke gjekk fylkesordførar Olav Bratland, fylkessekretær Else-May Botten og dagleg leiar i Istad Nett Svein Rødal igjen ut og varsla mørke og kalde heimar i Møre og Romsdal om ikkje «nokon» raskt byggjer sterkt forureinande gasskraftverk. Det er ikkje første gangen desse gasskraftkameratane «ropar ulv». Det nye er at krisa no er utsett til 2015, medan ho tidlegare skulle kome i 2008.

I dei to presentasjonane Møre og Romsdal fylke, LO og Istad presenterte på pressekonferansa si, er energisparing ikkje omtalt. Dette til tross for at Naturvernforbundet i si samanstilling hausten 2007 av stoda i Midt-Noreg, den rapporten som endeleg avlyste kraftkrisa i 2008, framheva energisparing som eit nøkkeltiltak. – Dette tyder på at gasskraftkameratane lever i feil tiår, kommenterer leiar Øystein Folden i Naturvernforbundet i Møre og Romsdal. Han peikar på at dei sentrale styresmaktene og Statnett no har erkjent at energispartetiltak har effekt og vil føre til ein stabil og langvarig nedgang i energibruken i Noreg.

Dei tre blir elles omtalte som representantar for Hagautvalet, noko som er feil, dei er medlemmer. Naturvernforbundet har også hatt eit medlem i dette utvalet, på sist møte var det nettopp Øystein Folden frå Naturvernforbundet i Møre og Romsdal som møtte.

Øystein Folden har telefon 91 81 25 42.

Pressemelding nr. 27/08 fra Olje- og energidepartementet
Dato: 25.02.2008
Pressetelefon: 415 73 500

Gruppe skal følge arbeidet med å bedre kraftsituasjonen i Midt-Norge
På et møte om kraftsituasjonen i Midt-Norge 21. januar varslet olje- og energiminister Åslaug Haga at hun ville opprette en gruppe som skal følge arbeidet med å bedre kraftsituasjonen i Midt-Norge.

Sammensetningen av gruppen er nå klar:

Alf Daniel Moen, fylkesrådsleder, Nord-Trøndelag (Ap)
Anne E.R. Huitfeldt, Allskog
Else-May Botten, fylkessekretær i LO, Møre og Romsdal
Olav Bratland, fylkesordfører i Møre og Romsdal (H)
Reidar Bye, styreleder NHO Trøndelag
Siri Line Hove Aas, Trønder Energi
Svein Rødal, Istad Nett A/S
Thorhildur Kristjansdottir, Naturvernforbundet
Torbjørn Skjerve, NTE
Tore Sandvik, fylkesordfører i Sør-Trøndelag (Ap)
Tomas Hallem, styreleder i KS, Nord-Trøndelag (Sp)

Olje- og energiminister Åslaug Haga vil lede gruppen.

-Jeg har store forventninger til at gruppen vil bidra med viktige innspill i forhold til å håndtere de utfordringene vi har på kraftsiden i landsdelen. Gruppen kommer til å møtes jevnlig. Jeg legger opp til å fatte beslutninger fortløpende på myndighetssiden. Det er nyttig å kunne drøfte viktige problemstillinger og løsninger med en bred gruppe, sier statsråd Åslaug Haga.

– Kraftkrisa kan kome til å vekse

Kraftkrisa i Møre og Romsdal kan kome til å vekse i omfang i åra som kjem. Moglegheitene for å betre situasjonen er til stades, men utfordringane for å nå måla er mange, meinar Hagautvalet. Hagautvalet heldt onsdag ein pressekonferanse der dei gav uttrykk for bekymring rundt kraftsituasjonen i fylket. Utvalet var representert ved Fylkesordførar Olav Bratland, dagleg leiar i Istad Kraft Svein Rødal og fylkessekretær i LO Else-May Botten. Ønskescenarioet er at vi i 2015 skal ha fått auka produksjonen med nytt gasskraftverk i Fræna, nye vindmøller på Haramsøya og på sjøen utanfor Harøya, og utbygging av nye vasskraftverk, seier Rødal. – Men på så kort sikt er det nok meir realistisk at vi får meir vasskraft og vindmøller på land. Dei andre prosjekta krev meir statleg støtte enn politikarar på nasjonalt nivå for augneblinken er villige til å gje. – Vindmølleprosjektet Havsul 1 som nyleg fekk konsesjon til å bygge vindmøller utanfor Harøya, vil truleg trenge over 3 milliardar i statleg støtte, ifølgje Bratland. – Fram til ei langsiktig løysing på kraftproblema er på plass, må dei mobile gasskraftverka nyttast i periodar. Eige prisområde i Midt-Noreg Hittil i år har prisane på kraft i Møre og Romsdal vore gjennomsnittleg 8,69 øre dyrare enn på Austlandet. Utjamning av desse forskjellane kan også løysast ved å få på plass ei kraftlinje mellom Ørskog og Fardal. – Motstanda mot å legge denne linja i lufta har vore stor, å legge kabel i sjøen er så kostbart at det for augneblinken er urealistisk, seier Bratland. – Med denne linja på plass kunne vi kjøpt kraft frå småkraftverk som er under utbygging i Sogn og Fjordane. – Det er reell fare for at underskotet på kraft vil vere større i åra som kjem enn det er i dag, hevdar Botten. – Difor må vi få sentrale myndigheiter til å ta ansvar og lytte til det folket i Møre og Romsdal ønskjer.

F.v Olav Bratland, Else-May botten og Svein rødal.


BILDET: Nasjonale politikarar må ta ansvar, meinar Hagautvalet.
F.v. fylkesordførar Olav Bratland, fylkessekretær i LO Else-May botten og dagleg leiar i Istad Kraft,
Svein Rødal.

(26.06.2008) Relaterte dokument

http://www.mrfylke.no/hoved.aspx?m=22664&amid=2141665

Større kraftmangel i 2015

Botten, Rødal og Bratland (Foto: Gunnar Sandvik/NRK Møre og Romsdal)

Svein Rødal i Istad Nett, Else-May Botten i LO og fylkesordfører Olav Bratland advarer om kraftsituasjonen.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK Møre og Romsdal

Nye sterke advarsler om ei kommende kraftkrise i Møre og Romsdal – reservegasskraftverka kan komme til å gå mye.

Publisert 25.06.2008 16:22. Permalenkehttp://www.nrk.no/nyheter/distrikt/more_og_romsdal/1.6115228

Det frykter beredskapsleder Svein Rødal blir situasjonen fordi fylket i 2015 kan oppleve en manko på fem milliarder kilowattimer med strøm. Det mest sannsynlige er at verken kraftledninga fra Sogn og Fjordane er bygd, at det er blitt gasskraftverk innen den tid eller at vindkraftverka i Havsul 1 er bygd.

Svein Rødal er sammen med fylkesordfører Olav Bratland og LO-sekretær Else-May Botten er med i et utvalg som skal gi energiministeren råd om kraftsituasjonen.

Onsdag presenterte de flere alternative scenarier for kraftsituasjonen i Møre og Romsdal.

70 prosent av kraftforbruket går til den kraftkrevende industrien med Hydro aluminum og Ormen lange som de tyngste forbrukerne.

Energisparing monner ikke

– Derfor vil ikke energisparing løse problema, sier Svein Rødal. De som sier det tar feil, hevder beredskapslederen for energiforsyninga i fylket.

–Det er ikke nok med sparelys og sparedusjer. Det må en betydelig omlegging til skal det ha noen betydning for kraftbalansen, mener Rødal.

Småkraftverk eneste nye

En del av småkraftverka kan bli utbygd innen 2015 men ellers er det lite sannsynlig med ny kraftproduksjon i fylket innen den tid. Kanskje er Haram vindkraft utbygd men trolig ikke Havsul 1 og heller ikke noe gasskraftverk.

Kraftlinja som planlegges mellom Sogn og Fjordane og Ørskog er trolig heller ikke ferdig, med de politiske føringene som no blir lagt om at denne må kables i jorda eller sjøen.

Bratland, Botten og Rødal (Foto: Gunnar Sandvik/NRK Møre og Romsdal)

Olav Bratland, Else-May Botten og Svein Rødal står samla bak advarselene om kraftsituasjon og krever at myndighetene tar grep i tide.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK Møre og Romsdal

Gasskraftverk

Skal vi oppnå balanse i kraftsituasjonen på sikt må både Havsul 1 være bygd, industrikraft Møre sitt prosjekt med gasskraftverk må bli realisert og kraftlinja mellom Fardal i Sogn og Ørskog må stå ferdig, mener Svein Rødal. Det er stor fare for at ingen av disse er ferdig innen den tid, sier han.

Det vi står igjen med er at en del småkraftverk i Møre og Romsdal er utbygd, men det monner dessverre ikke og vi får en situasjon verre enn den vi har i dag.

http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/more_og_romsdal/1.6115228

Kraftkrisa ikke avblåst i vårt fylke

Krisen vil komme: – Får vi ikke på plass ny produksjon sammen med ny overføringslinje til Ørskog fra Sogn, vil fylket få en kraftsituasjon det blir vanskelig å leve med i 2015. Det er LO-sekretær Else-May Botten og administrerende direktør Svein Rødal i Istad Nett enige om. Foto: Fredrik G. Hovde

Tungt og vanskelig: – Det ser tungt og vanskelig ut. En overføringslinje fra Sogn til Ørskog må legges i kabel for å skåne verdens-arvområdet, mener fylkesordfører Olav Bratland. Foto: Fredrik G. Hovde.

Mer regn og mildere vintre har fått Statnett til å avblåse kraftkrisen nasjonalt, men Møre og Romsdal er i den paradoksale situasjonen at dette kan bidra til økt krisefare her i fylket.

Jan G. Røe

Det var i går VG offentliggjorde at ferske beregninger fra Statnett viser at Norge har kraftbalanse fram til 2011- minst. Sjøl i tørrår vil det neppe oppstå problemer med kraftforsyningen, mener Statnett.

Krisen vil komme.

– I den grad dette kan ta politikernes fokus vekk fra utbygging av ny kraft, kan det bidra til å forverre kraftkrisen vi ser vil komme her i fylket, sier administrerende direktør Svein Rødal i Istad Nett.

Sammen med fylkesordfører Olav Bratland og LO-sekretær Else-May Botten utgjør Rødal det såkalte Haga-utvalget – oppnevnt av nylig avgåtte olje- og energiminister Åslaug Haga for å gi råd til sentrale myndigheter om utviklingen i den vanskelige kraftsituasjonen i Møre og Romsdal.

Vanskelig å leve med.

I går holdt utvalget pressekonferanse for å orientere om situasjonen i kraftmarkedet, og den anstrengte forsyningssituasjonen i Midt-Norge og Møre og Romsdal spesielt.

– I 2015 blir gapet mellom egenproduksjon og import til fylket så stort at det blir vanskelig å leve med. I dag mangler 4 TWh i Møre og Romsdal. I 2015 vil underskuddet utgjøre nesten 5 TWh, tilsvarende forbruket til 250.000 husstander, opplyser Svein Rødal.

– Vi er glad for at Ormen Lange trenger mer tid til å kjøre opp produksjonen enn vi trodde for et år siden. Det gir oss en mykere overgang, la han til.

Vil monne lite.

Strømsparingskampanjer for å redusere alminnelig forbruk i fylket vil heller ikke monne særlig fordi 70 prosent av strømforbruket går til kraftkrevende industri.

– Det som må til er utbygging av Industrikraft Møres gasskraftverk i Fræna, utbygging av Havsul 1 og ny overføringslinje fra Fardal i Sogn til Ørskog for å øke forsyningssikkerheten på Sunnmøre. Den vil også kunne være en utløsende faktor for utbygging av småkraftverk i Sogn, sier Svein Rødal.

Kontroversiell linje.

Han er overbevist om at de sterkt forurensende reservekraftanleggene på Aukra og Tjeldbergodden vil komme til å gå både titt og ofte i åra som kommer dersom man ikke får på plass ny produksjon og overføringslinja fra Sogn. Men han tror likevel ikke disse gasskraftverkene må startes allerede til vinteren.

Men denne linja er kontroversiell og det er en økende motstand både lokalt, regionalt og nasjonalt mot å bygge den i luftspenn fordi det vil berøre verdensarvområdet. Å legge linja i kabel vil koste mange ganger mer enn luftspenn.

– Det ser tungt og vanskelig ut. Jeg håper at Havsul 1 kan komme i gang så raskt som mulig. Linja Fardal – Ørskog må bygges på mest mulig skånsom måte. Kabling må være løsningen, sier fylkesordfører Olav Bratland.

Enorme muligheter.

LO-sekretær Else-May Botten understreker at det nå gjelder å øve trykk på sentrale myndigheter og den nye olje- og energiministeren, Bjarne Håkon Hanssen, for å sikre kraftforsyningen i fylket.

– Vi har høgere strømpriser enn andre deler av landet fordi den vanskelige kraftsituasjonen har ført til at vi er blitt eget prisområde. Hvor lenge skal det vare, undres Else-May Botten. Hun mener myndighetene må bidra både økonomisk og med konsesjoner for å få plass ny kraftproduksjon.

– Vi må beholde og utvikle den kraftkrevende industrien. God forsyningssikkerhet gir store muligheter for økt verdiskapning. Vi har enorme muligheter knyttet til gassen, sier Else-May Botten.

Publisert torsdag 26. juni 2008 kl. 06:00.

Kommentarer

Tittel Skrevet av: Energiminister, 26-06-2008 16:23:46 Olje- og energiminsteren heter Terje Riis-johansen og det sier Else-May Botten, selvsagt. RB skriver feil og må rette dette…..
http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed.html?id=750

Utrolig… Skrevet av: thh, 27-06-2008 10:04:35 Nok en gang er det utrolig at INGEN nevner modernisering og effektivisering av allerede eksisterende vannkraftverk!! Hva er problemet? Er det for mye forlangt at disse kraftverkene skal bruke LITT av sine enorme overskudd til å modernisere??? Det ligger vissnok ca. 12 terrawatt mer å hente ved en slik modernisering. Havsul I blir et piss i havet, samtidig som stadig nye områder raseres til ingen nytte.
Og hva gjelder overføringskapasitet mellom landsdeler, er dette nok et eksempel på politisk uvilje og manglende ansvar for samfunnssikkerheten. Møre og Romsdal er et «innbringende» fylke for Norge hvor det produseres enorme verdier. Tungindustri, olje, gass, fiskeri og turisme. Og hva får vi igjen? En strømpris mange ganger høyere enn på østlandet, ikke en ny veistump som ikke må betales med bompenger og et underfinansiert helsevesen (ift. Helse Sør-Øst).
Nei… Det er bare å innse. De lokale politikerne er blodfattige og tannløse, de sentrale VIL bare ikke gjøre noe. http://www.rbnett.no/article/20080626/NYHETER06/383838263

Brev frå IndustriEnergi og Norsk industri om energisituasjonen – juni 2008

Statnett sin nettutviklingsplan frå august 2008

Nordel si oversikt over forsyningsnettet i Norden

Econ-rapport om mulig ny kraftutbygging, utarbeidet for Energibedriftenes landsforening

Naturvernforbundet oppfordrer regjeringen til å sette ned lavenergiutvalg