Utfylling ved fergekaia i Molde

Statens vegvesen ønsker at kommunen godkjenner tipping av 70 000 lastebillass med stein i Grandfjæra. Steinen vil komme fra den planlagte tunellen mellom Julbøen og Bolsønes.

I vår uttalelse krever vi flere utredninger som blant annet:

·         Vi ønsker en utredning der tunellsteinen blir vurdert som en ressurs som kan erstatte behovet for utvidelse av eksisterende steinbrudd og åpning av nye.

·         Vi frarår også at steinen tippes i sjøen på grunn av hensynet til livet i fjorden. Det er lettere å få kontroll med de negative virkningene for naturen av et steindeponi på land enn i sjøen.

·         Aktuelle områder for utsprengning av stor plastringstein til utfyllingskanten må utredes.

·         Metoder for oppsamling av ledningsplasten som følger med den sprengte steinen må utredes.

·         Dersom mudring blir vurdert på grunn av den ustabile sjøbunnen, må tipplassen for mudringsmassene utredes.

·         Tipping av stein på forurenset sjøbunn kan føre til oppvirvling og spredning av miljøgifter. Mengden forurensinger og konsekvensene for livet i fjorden må også utredes.